Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Lithuanian
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Vaizd
ų
r
ū
šiavimas
1
2
4
5
Vaizd
ų
atsisiuntimas
Vaizd
ų
perži
ū
ra
Vaizd
ų
spausdinimas
Vaizd
ų
redagavimas
6
Didelio kiekio
RAW vaizd
ų
apdorojimas
7
Nuotolinis
fotografavimas
10
HDR PQ
režimas
8
Film
ų
perži
ū
ra
ir nuotrauk
ų
į
rašymas
11
Nuostat
ų
nurodymas
9
Darbas su
RAW filmais
RAW vaizd
ų
apdorojimo, perži
ū
ros ir redagavimo programin
ė
į
ranga
„Digital Photo Professional“
Ver. 4.12
naudotojo vadovas
Šio naudotojo vadovo turinys
DPP reiškia „Digital Photo Professional“.
Šiame naudotojo vadove pateikiant pagrindini
ų
operacij
ų
instrukcijas vaizduojami operacin
ė
s
sistemos „Windows 8.1“/ „Windows 10“ langai.
nurodo meniu pasirinkimo proced
ū
r
ą
Laužtiniai skliaustai naudojami elementams, pvz.,
meniu punktams, mygtuk
ų
ir lang
ų
pavadinimams,
kurie pasirodo kompiuterio ekrane, nurodyti.
Tekstas, pateikiamas tarp ženkl
ų
< >, reiškia
klaviat
ū
ros klaviš
ą
.
** p.
nurodo susijus
į
puslap
į
.
Spustel
ė
kite, kad b
ū
t
ų
pateiktas susij
ę
s puslapis.
žymi funkcij
ą
, skirt
ą
patyrusiems
naudotojams, žinantiems, kaip naudotis vaizdo
apdorojimo programine
į
ranga.
:
žymi informacij
ą
, kuri b
ū
na naudinga
sprendžiant problemas.
Patyrusiems
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA2W0
:
žymi sumanaus programin
ė
s
į
rangos
naudojimo patarimus.
:
žymi informacij
ą
, kuri
ą
reikia perskaityti prieš
pradedant naudoti.
:
žymi papildom
ą
informacij
ą
, kuri gali b
ū
ti
naudinga.
Puslapi
ų
keitimas
Spustel
ė
kite ekrano apatiniame dešiniajame kampe
pateikiamas rodykles.
: tolesnis puslapis
: ankstesnis puslapis
: gr
į
žimas
į
pirmiau rodyt
ą
puslap
į
Kad pereitum
ė
te
į
kit
ą
skyri
ų
, spustel
ė
kite atitinkamo
skyriaus antrašt
ę
, pateikiam
ą
ekrano dešin
ė
je
pus
ė
je. Be to,
į
reikiam
ą
puslap
į
patenkama turinyje
spustel
ė
jus pageidaujam
ą
punkt
ą
.
LIETUVI
Ų
K.
Sample