Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Latvian
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Att
ē
lu
š
ķ
irošana
1
2
4
5
Att
ē
lu
lejupiel
ā
de
Att
ē
lu
skat
ī
šana
Att
ē
lu
druk
ā
šana
Att
ē
lu
redi
ģē
šana
6
Liela
RAW att
ē
lu skaita
apstr
ā
de
7
Att
ā
l
ā
fotograf
ē
šana
10
HDR PQ
rež
ī
ms
8
Filmu demonstr
ē
šana
un fotoatt
ē
lu
saglab
ā
šana
11
Preferen
č
u
nor
ā
d
ī
šana
9
RAW filmu
apstr
ā
de
RAW att
ē
lu apstr
ā
des, skat
ī
šanas un redi
ģē
šanas programmat
ū
ra
Digital Photo Professional
versija 4.12
Lietot
ā
ja rokasgr
ā
mata
Š
ī
s lietot
ā
ja rokasgr
ā
matas saturs
DPP apz
ī
m
ē
Digital Photo Professional.
Š
ī
s rokasgr
ā
matas piem
ē
ros izmantotie ekr
ā
ni ir no
sist
ē
mas Windows 8.1/10.
nor
ā
da izv
ē
lnes atlases sec
ī
bu.
Ar kvadr
ā
tiekav
ā
m tiek apz
ī
m
ē
ti elementi – izv
ē
lnes
vienumi, pogu nosaukumi un logu nosaukumi, kas
tiek att
ē
loti datora ekr
ā
n
ā
.
Teksts iekav
ā
s < > apz
ī
m
ē
tausti
ņ
u uz tastat
ū
ras.
**. lpp.
nor
ā
da atsauces lappusi.
Klikš
ķ
iniet, lai p
ā
rietu uz attiec
ī
go lappusi.
apz
ī
m
ē
funkciju, kas paredz
ē
ta
pieredz
ē
jušiem att
ē
lu apstr
ā
des programmat
ū
ras
lietot
ā
jiem.
: Apz
ī
m
ē
noder
ī
gu inform
ā
ciju probl
ē
mas
gad
ī
jum
ā
.
: Apz
ī
m
ē
padomus prasm
ī
gai programmat
ū
ras
lietošanai.
Detalizēti
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA2L0
: Apz
ī
m
ē
inform
ā
ciju, ar kuru ieteicams
iepaz
ī
ties pirms lietošanas.
: Apz
ī
m
ē
papildu inform
ā
ciju, kas var
ē
tu b
ū
t
noder
ī
ga.
P
ā
rsl
ē
gšan
ā
s starp lappus
ē
m
Klikš
ķ
iniet uz bulti
ņā
m ekr
ā
na apakš
ē
j
ā
labaj
ā
st
ū
r
ī
.
: n
ā
kam
ā
lappuse
: iepriekš
ē
j
ā
lappuse
: atgriezties p
ē
d
ē
j
ā
att
ē
lotaj
ā
lappus
ē
Klikš
ķ
iniet uz noda
ļ
u virsrakstiem ekr
ā
na labaj
ā
pus
ē
, lai p
ā
rietu uz attiec
ī
g
ā
s noda
ļ
as satura
lappusi. L
ī
dz
ī
g
ā
veid
ā
satura r
ā
d
ī
t
ā
j
ā
noklikš
ķ
iniet
uz vienuma, par kuru v
ē
laties uzzin
ā
t vair
ā
k, lai
p
ā
rietu uz v
ē
lamo lappusi.
LATVISKI
Sample