Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Greek
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
°α±²³´µ¶σ¶
ε²·´³¸³
1
2
4
5
¹εταφº»¼
ε²·´³¸³
½»º¾º¿À
ε²·´³¸³
Ε·τÁ¸σ¶
ε²·´³¸³
ΕÂε±ε»ÃασÄα
ε²·´³¸³
6
ΕÂε±ε»ÃασÄα
µεü¿ºÅ
α»²ÆµºÁ
ε²·´³¸³
RAW
7
ÇÀȶ
α´
α´στασ¶
10
Éατ¼στασ¶
HDR PQ
8
Α³αÂα»αøÃÀ
τα²³²Ê³
·α²
αºÆÀ·εÅσ¶
στατ²·Ê³
ε²·´³¸³
11
Éαƺ»²σµ´Ë
»ºτ²µÀσε¸³
9
Ìε²»²σµ´Ë
τα²³²Ê³
RAW
°±²³σ´³µ¶
ε·ε¸ε¹²ασºα»
,
·¹±¼±½¾»
µα³
τ¹±·±·±º¿σ¿»
ε³µ¶ÀÁÀ
RAW
Digital Photo Professional
Έµδ
. 4.12
Ε²Âε³¹ºδ³±
Ãδ¿²³ÄÀ
Åε¹³ε¶´εÀα
τ±Æ
Ε²Âε³¹³δº±Æ
Ãδ¿²³ÄÀ
DZ
DPP
εºÀα³
αµ¹ÁÀÈ´³±
τ±Æ
Digital Photo
Professional.
Éτ±
·α¹¶À
ε²Âε³¹ºδ³±
,
±³
±Ê¶Àε»
ᱮ
¹¿σ³´±·±³±ÈÀτα³
²³α
τ³»
±δ¿²ºε»
¼ασ³µ±È
Âε³¹³σ´±È
·¹±Ë¹Â±Àτα³
α·¶
τα
Windows 8.1/10.
DZ
σÈ´¼±½±
ε·³σ¿´αºÀε³
τ¿
δ³αδ³µασºα
ε·³½±²¾»
στ±³ÂεºÁÀ
α·¶
τ±
´εÀ±È
.
Éτ±³Âεºα
¶·Á»
τα
±À¶´ατα
τÁÀ
´εÀ±È
,
τÁÀ
·½¾µτ¹ÁÀ
/
µ±Æ´·³ÄÀ
µα³
τÁÀ
·α¹αÊȹÁÀ
ᱮ
ε´φαÀºÌ±Àτα³
στ¿À
±Ê¶À¿
τ±Æ
Æ·±½±²³στ¾
αÀα²¹Íφ±Àτα³
´Ëσα
σε
α²µÈ½ε»
.
DZ
µεº´εÀ±
ᱮ
αÀα²¹Íφετα³
´Ëσα
σε
σÈ´¼±½α
< >
Æ·±δ¿½ÄÀε³
ËÀα
·½¾µτ¹±
στ±
·½¿µτ¹±½¶²³±
τ±Æ
Æ·±½±²³στ¾
.
Η
ËÀδε³¸¿
σ
. **
ε·³σ¿´αºÀε³
τ¿À
·α¹α·±´·¾
·¹±»
σδε»
´ε
σÂετ³Ì¶´εÀ±
ƽ³µ¶
.
ÎÍÀτε
µ½³µ
²³α
Àα
´ετα¼εºτε
στ¿
σÂετ³µ¾
σδα
.
To
σÈ´¼±½±
ε·³σ¿´αºÀε³
τ¿
½ε³τ±Æ¹²ºα
²³α
·¹±ÂÁ¹¿´ËÀ±Æ»
¹¾στε»
,
´ε
ε´·ε³¹ºα
στ±À
Âε³¹³σ´¶
½±²³σ´³µ±È
ε·ε¸ε¹²ασºα»
ε³µ¶Àα»
.
:
Ε·³σ¿´αºÀε³
¹¾σ³´ε»
·½¿¹±φ±¹ºε»
µατÍ
τ¿À
ε´φÍÀ³σ¿
εÀ¶»
·¹±¼½¾´ατ±»
.
Για προχωρημένους
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA2C0
:
Ε·³σ¿´αºÀε³
Æ·±δεº¸ε³»
²³α
τ¿À
µα½Èτε¹¿
¹¾σ¿
τ±Æ
½±²³σ´³µ±È
.
:
Ε·³σ¿´αºÀε³
·½¿¹±φ±¹ºε»
ᱮ
Êα
·¹Ë·ε³
Àα
δ³α¼Íσετε
·¹³À
α·¶
τ¿
¹¾σ¿
.
:
Ε·³σ¿´αºÀε³
·¹¶σÊετε»
,
¹¾σ³´ε»
·½¿¹±φ±¹ºε»
.
ΕÀα½½α²¾
´ετα¸È
σδÁÀ
ÎÍÀτε
µ½³µ
στα
¼Ë½¿
στ¿À
µÍτÁ
δε¸³Í
·½εƹÍ
τ¿»
±Ê¶À¿»
.
:
ε·¶´εÀ¿
σδα
:
·¹±¿²±È´εÀ¿
σδα
:
ε·αÀαφ±¹Í
σε
´³α
·¹±¿²±È´εÀ¿
σδα
ÎÍÀτε
µ½³µ
στ³»
ε·³µεφ૧δε»
τÁÀ
µεφα½αºÁÀ
στ¿
δε¸³Í
·½εƹÍ
τ¿»
±Ê¶À¿»
²³α
Àα
´ετα¼εºτε
στ±À
·ºÀαµα
·ε¹³ε±´ËÀÁÀ
αÆτÄÀ
τÁÀ
µεφα½αºÁÀ
.
Ε·ºσ¿»
,
στ±À
·ºÀαµα
·ε¹³ε±´ËÀÁÀ
´·±¹εºτε
Àα
µÍÀετε
µ½³µ
στ±
στ±³Âεº±
²³α
τ±
±·±º±
Ê˽ετε
Àα
·½¿¹±φ±¹¿Êεºτε
²³α
Àα
´ετα¼εºτε
στ¿
σÂετ³µ¾
σδα
.
ΕÇÇΗÍΙÉΑ
Sample