Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Czech
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Ř
azení
snímk
ů
1
2
4
5
Stahování
snímk
ů
Zobrazení
snímk
ů
Tisk
snímk
ů
Úpravy
snímk
ů
6
Zpracování
velkého po
č
tu
snímk
ů
typu RAW
7
Dálkové
fotografování
10
Režim
HDR PQ
8
P
ř
ehrávání film
ů
a ukládání
fotografií
11
Zadání
p
ř
edvoleb
9
Práce s filmy
RAW
Software pro zpracování, prohlížení a úpravy snímk
ů
typu RAW
Digital Photo Professional
Verze 4.12
Návod k použití
Obsah tohoto návodu k použití
DPP je zkratka pro Digital Photo Professional.
Obrazovky použité v pokynech pro základní
operace v tomto návodu pocházejí
z opera
č
ního systému Windows 8.1/10.
ozna
č
uje postup výb
ě
ru z nabídky.
Hranaté závorky se používají k ozna
č
ení
položek, jako jsou nap
ř
íklad názvy nabídek,
názvy tla
č
ítek a názvy oken, které se zobrazí na
obrazovce po
č
íta
č
e.
Text uvnit
ř
lomených závorek < > ozna
č
uje
klávesu na klávesnici.
str. **
ozna
č
uje referen
č
ní stránku.
Kliknutím p
ř
ejdete na odpovídající stránku.
ozna
č
uje funkci pro pokro
č
ilé
uživatele, kte
ř
í mají zkušenosti s prací se
softwarem pro zpracování snímk
ů
.
: Ozna
č
uje užite
č
né informace v p
ř
ípad
ě
,
že dojde k problému.
Pokročilí
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA2H0
: Ozna
č
uje tipy pro šikovné použití
softwaru.
: Ozna
č
uje informace, které je d
ů
ležité
si p
ř
e
č
íst p
ř
ed zahájením používání.
: Ozna
č
uje další informace, které mohou
být užite
č
né.
Procházení stránek
Klikn
ě
te na šipky v pravé dolní
č
ásti obrazovky.
: další stránka
: p
ř
edchozí stránka
: návrat na d
ř
íve zobrazenou stránku
Kliknutím na záhlaví kapitoly na pravé stran
ě
obrazovky p
ř
ejdete k obsahu této kapitoly.
Dále m
ů
žete kliknutím na položku v obsahu,
která vás zajímá, p
ř
ejít na odpovídající stránku.
Č
ESKY
Sample