Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Slovak
Pages:112
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the EOS Utility for Windows. It corresponds to version 2.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 112
1
2
3
4
Úvod
Obsah
v skratke
Prevzatie
obrázkov
Nastavenia
fotoaparátu
Dia
ľ
kové
snímanie
Referencie
Predvo
ľ
by
Register
Komunika
č
ný softvér pre fotoaparát
EOS Utility
Ver. 2.14
Návod na používanie
1D X
1D C
1D Mk IV
1Ds Mk III
1D Mk III
5D Mk III
5D Mk II
6D
7D Mk II
7D
70D
60D
50D
40D
700D
100D
650D
600D
550D
500D
450D
1200D
1100D
1000D
M2
M
O
Obsah tohto návodu na používanie
O
Skratka „EU“ ozna
č
uje nástroj EOS Utility.
O
Model fotoaparátu je zobrazený ako ikona.
Príklad: EOS-1D X
J
Ikony
,
a
ozna
č
ujú všetky
modely EOS 6D (WG)/EOS 6D (W)/EOS 6D (N),
EOS 70D (W)/EOS 70D (N) a EOS M2 (W)/EOS M2 (N).
Ak je potrebné vysvetlenie pre konkrétny model, používa
sa napríklad ikona
,
alebo
.
O
zobrazuje príslušný model fotoaparátu.
O
Postupnos
ť
výberu ponúk je zobrazená
v postupoch
X
.
(Príklad: Vyberte ponuku [Window/Okno]
X
[Main Window/Hlavné okno].)
O
Hranaté zátvorky ozna
č
ujú položky, ako sú názvy
ponúk, tla
č
idiel a okien, ktoré sa zobrazujú na
obrazovke po
č
íta
č
a.
1D X
6D
70D
M2
6D(WG)
70D(W)
M2(W)
© CANON INC. 2014
CEL-SV6MA2R0
O
Text nachádzajúci sa v zátvorkách < > ozna
č
uje
názov prepína
č
a na fotoaparáte, ikonu alebo názov
tla
č
idla klávesnice.
O
str. **
ozna
č
uje referen
č
nú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.
O
: Ozna
č
uje informácie, ktoré si treba pre
č
íta
ť
pred
používaním.
O
: Ozna
č
uje
ď
alšie informácie, ktoré by mohli by
ť
pre
vás užito
č
né.
O
Prepínanie medzi stranami
O
Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu obrazovky.
: nasledujúca strana
: predchádzajúca strana
: návrat na poslednú zobrazenú stranu
O
Kliknutím na nadpis kapitoly na pravej strane
obrazovky sa prepnete na stranu s obsahom danej
kapitoly. Na príslušnú stranu sa presuniete aj kliknutím
na položku v obsahu, ktorú si chcete pre
č
íta
ť
.
SLOVENSKY
Sample