Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Slovak
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
Organizovanie
a triedenie
obrázkov
1
2
4
5
Úvod/
Obsah
Prevzatie
obrázkov
Zobrazenie
obrázkov
Tla
č
obrázkov
Úprava
obrázkov
Referencie/
Register
6
Spracovanie
ve
ľ
kého po
č
tu
obrázkov RAW
7
Dia
ľ
kové
snímanie
9
Ur
č
ovanie
predvolieb
8
Prehrávanie
videozáznamov a
ukladanie statických
záberov
Softvér na spracovanie, zobrazovanie a úpravu obrázkov RAW
Digital Photo Professional
Ver. 4.8
Návod na používanie
Obsah tohto návodu na používanie
Skratkou DPP sa ozna
č
uje program Digital Photo
Professional.
Obrazovky použité v tomto návode pri pokynoch pre
základné operácie sú prevzaté zo systému Windows 8.1.
ozna
č
uje postup výberu v ponuke.
Hranaté zátvorky ozna
č
ujú položky, ako sú názvy ponúk,
tla
č
idiel a okien, ktoré sa zobrazujú na obrazovke po
č
íta
č
a.
Text ohrani
č
ený symbolmi < > ozna
č
uje kláves na
klávesnici.
str. **
ozna
č
uje referen
č
nú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.
ozna
č
uje funkciu ur
č
enú pre pokro
č
ilých
používate
ľ
ov, ktorí majú skúsenosti s prácou so softvérom
na spracovanie obrázkov.
:
Ozna
č
uje užito
č
né informácie v prípade, ke
ď
sa
vyskytne problém.
Rozšírené
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA2R0
:
Ozna
č
uje praktické tipy na používanie softvéru.
:
Ozna
č
uje informácie, ktoré si treba pre
č
íta
ť
pred
používaním.
:
Ozna
č
uje
ď
alšie informácie, ktoré by mohli by
ť
pre vás užito
č
né.
Prepínanie medzi stranami
Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu obrazovky.
: nasledujúca strana
: predchádzajúca strana
: návrat na predchádzajúcu zobrazenú stranu
Kliknutím na nadpis kapitoly na pravej strane obrazovky
sa prepnete na stranu s obsahom danej kapitoly.
Na príslušnú stranu sa presuniete aj kliknutím na
položku v obsahu, ktorú si chcete pre
č
íta
ť
.
SLOVENSKY
Sample