Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Polish
Pages:112
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the EOS Utility for Windows. It corresponds to version 2.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 112
1
2
3
4
Wprowadzenie
Przegl
ą
d
spisu tre
ś
ci
Pobieranie
obrazów
Ustawienia
aparatu
Zdalne
fotografowanie
Informacje
pomocnicze
Preferencje
Skorowidz
Oprogramowanie do komunikacji z aparatem
EOS Utility
wer. 2.14
Instrukcja obs
ł
ugi
1D X
1D C
1D Mk IV
1Ds Mk III
1D Mk III
5D Mk III
5D Mk II
6D
7D Mk II
7D
70D
60D
50D
40D
700D
100D
650D
600D
550D
500D
450D
1200D
1100D
1000D
M2
M
O
Zawarto
Ğć
instrukcji obs
ł
ugi
O
Skrót EU oznacza program EOS Utility.
O
Model aparatu jest wy
Ğ
wietlany w postaci ikony.
Przyk
ł
ad:EOS-1D X
J
Ikony
,
i
odnosz
ą
si
ę
do
wszystkich modeli, odpowiednio: EOS 6D (WG)/
EOS 6D (W)/EOS 6D (N), EOS 70D (W)/EOS 70D (N)
i EOS M2 (W)/EOS M2 (N).
Je
ż
eli potrzebne s
ą
wyja
Ğ
nienia dotycz
ą
ce
konkretnego modelu, u
ż
ywana jest na przyk
ł
ad taka
ikona:
,
lub
.
O
Ten symbol sygnalizuje odpowiedni model
aparatu.
O
Sekwencja wyboru pozycji menu jest
przedstawiana za pomoc
ą
symbolu
X
.
(Przyk
ł
ad: Wybierz kolejno menu [Window/Okno]
X
[Main Window/Okno g
ł
ówne]).
O
Nawiasy kwadratowe s
ł
u
żą
do oznaczania takich
elementów, jak nazwy menu, przycisków i okien,
które s
ą
wy
Ğ
wietlane na ekranie komputera.
1D X
6D
70D
M2
6D(WG)
70D(W)
M2(W)
© CANON INC. 2014
CEL-SV6MA2G0
O
Tekst w nawiasach ostrych < > oznacza nazw
ę
prze
łą
cznika aparatu, ikon
ę
lub nazw
ę
klawisza.
O
Ci
ą
g
str. **
sygnalizuje odwo
ł
anie do strony.
Kliknij go, aby przej
Ğć
do odpowiedniej strony.
O
: ta ikona sygnalizuje informacje, które nale
ż
y
przeczyta
ć
przed u
ż
yciem programu.
O
: ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje, które
mog
ą
okaza
ć
si
ę
przydatne.
O
Prze
łą
czanie mi
ę
dzy stronami
O
Klikanie strza
ł
ek w prawym dolnym rogu ekranu
umo
ż
liwia:
: nast
ę
pna strona
: przej
Ğ
cie do poprzedniej strony
: powrót do poprzednio wy
Ğ
wietlonej strony
O
Klikni
ę
cie tytu
ł
u rozdzia
ł
u po prawej stronie ekranu
umo
ż
liwia przej
Ğ
cie do spisu tre
Ğ
ci tego rozdzia
ł
u.
Natomiast klikni
ę
cie pozycji spisu tre
Ğ
ci umo
ż
liwia
przej
Ğ
cie do strony zawieraj
ą
cej informacje na dany temat.
POLSKI
Sample