Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Polish
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
Porz
ą
dkowanie
i sortowanie
obrazów
1
2
4
5
Wprowadzenie/
Spis tre
ś
ci
Pobieranie
obrazów
Wy
ś
wietlanie
obrazów
Drukowanie
obrazów
Edycja
obrazów
Informacje
pomocnicze/
skorowidz
6
Przetwarzanie
du
ż
ej liczby
obrazów RAW
7
Zdalne
fotografowanie
9
Okre
ś
lanie
preferencji
8
Odtwarzanie filmów
i zapisywanie
zdj
ęć
Oprogramowanie do wy
ś
wietlania, edycji i obróbki obrazów RAW
Digital Photo Professional
wer. 4.8
Instrukcja obs
ł
ugi
Zawarto
ść
instrukcji obs
ł
ugi
Skrót DPP oznacza program Digital Photo
Professional.
Ekrany u
ż
yte w opisach czynno
ś
ci
podstawowych zawartych w tej instrukcji
pochodz
ą
z systemu Windows 8.1.
Symbol
sygnalizuje sekwencj
ę
polece
ń
wybieranych w menu.
Nawiasy kwadratowe s
ł
u
żą
do oznaczania
takich elementów, jak nazwy menu, przycisków
i okien, które s
ą
wy
ś
wietlane na ekranie
komputera.
Tekst wewn
ą
trz nawiasów ostrych < > oznacza
klawisz na klawiaturze komputera.
Oznaczenie
str. **
sygnalizuje odwo
ł
anie do
strony.
Kliknij go, aby przej
ść
do odpowiedniej strony.
Oznaczenie funkcji dla zaawansowanych
u
ż
ytkowników, którzy maj
ą
do
ś
wiadczenie
w obs
ł
udze oprogramowania do obróbki obrazu.
:
ta ikona sygnalizuje informacje przydatne
w sytuacji wyst
ą
pienia problemu.
Dla zaawansowanych
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA2G0
:
ta ikona sygnalizuje wskazówki dotycz
ą
ce
efektywnego korzystania
z oprogramowania.
:
ta ikona sygnalizuje informacje,
które nale
ż
y przeczyta
ć
przed u
ż
yciem
programu.
:
ta ikona sygnalizuje dodatkowe
informacje, które mog
ą
okaza
ć
si
ę
przydatne.
Prze
łą
czanie mi
ę
dzy stronami
Klikanie strza
ł
ek w prawym dolnym rogu ekranu
umo
ż
liwia:
: przej
ś
cie do nast
ę
pnej strony
: przej
ś
cie do poprzedniej strony
: powrót do poprzednio wy
ś
wietlonej strony
Klikni
ę
cie tytu
ł
u rozdzia
ł
u po prawej stronie
ekranu umo
ż
liwia przej
ś
cie do spisu tre
ś
ci tego
rozdzia
ł
u. Natomiast klikni
ę
cie pozycji spisu
tre
ś
ci umo
ż
liwia przej
ś
cie do strony
zawieraj
ą
cej informacje na dany temat.
POLSKI
Sample