Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Lithuanian
Pages:112
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the EOS Utility for Windows. It corresponds to version 2.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 112
1
2
3
4
Ʋ
vadas
Apie turin
Ƴ
glaustai
Vaizd
ǐ
atsisiuntimas
Fotoaparato
nuostatos
Nuotolinis
fotografavimas
Nuorodos
Nuostatos
Rodykl
ė
Fotoaparato ryšio programin
ė
Ƴ
ranga
„EOS Utility“
Ver. 2.14
naudotojo vadovas
1D X
1D C
1D Mk IV
1Ds Mk III
1D Mk III
5D Mk III
5D Mk II
6D
7D Mk II
7D
70D
60D
50D
40D
700D
100D
650D
600D
550D
500D
450D
1200D
1100D
1000D
M2
M
Šio naudotojo vadovo turinys
EU yra „EOS Utility“ santrumpa.
Fotoaparato modelis pateikiamas piktogramos pavidalu.
Pavyzdys: EOS-1D X
Piktogramomis
,
ir
žymimi visi
modeliai: atitinkamai EOS 6D (WG) / EOS 6D (W) / EOS
6D (N), EOS 70D (W) / EOS 70D (N) ir EOS M2 (W) / EOS
M2 (N).
Kai aprašymas skirtas konkre
č
iam modeliui,
naudojamos tokios piktogramos:
,
arba
.
nurodo atitinkam
ą
fotoaparato model
Ƴ
.
Meniu pasirinkimo seka rodoma
proced
ū
romis.
(Pavyzdys: pasirinkite meniu [Window/Langas]
[Main
Window/Pagrindinis langas].)
Laužtiniai skliaustai naudojami elementams, pvz., meniu
punktams, mygtuk
ų
ir lang
ų
pavadinimams, kurie
pasirodo kompiuterio ekrane, nurodyti.
1D X
6D
70D
M2
6D(WG)
70D(W)
M2(W)
© CANON INC. 2014
CEL-SV6MA2W0
Tekstas, pateikiamas tarp ženkl
ų
„< >“, nurodo
fotoaparato jungiklio pavadinim
ą
ar piktogram
ą
arba
klaviat
ū
ros klavišo pavadinim
ą
.
** p.
nurodo susijus
Ƴ
puslap
Ƴ
.
Spustel
ė
kite, kad b
ū
t
ų
pateiktas susij
ę
s puslapis.
:
žymi informacij
ą
, kuri
ą
reikia perskaityti prieš
pradedant naudoti.
:
žymi papildom
ą
informacij
ą
, kuri gali b
ū
ti naudinga.
Puslapi
ų
keitimas
Spustel
ė
kite ekrano apatiniame dešiniajame kampe
pateikiamas rodykles.
:
tolesnis puslapis
:
ankstesnis puslapis
:
gr
Ƴ
žimas
Ƴ
pirmiau rodyt
ą
puslap
Ƴ
Kad pereitum
ė
te
Ƴ
kit
ą
skyri
ų
, spustel
ė
kite atitinkamo
skyriaus antrašt
ę
, pateikiam
ą
ekrano dešin
ė
je pus
ė
je.
Be to,
Ƴ
reikiam
ą
puslap
Ƴ
patenkama turinyje spustel
ė
jus
pageidaujam
ą
punkt
ą
.
LIETUVI
Ǐ
K.
Sample