Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Latvian
Pages:112
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the EOS Utility for Windows. It corresponds to version 2.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 112
1
2
3
4
Ievads
Saturs
Ư
sum
Ɨ
Att
Ɲ
lu
lejupiel
Ɨ
de
Kameras
iestat
Ư
jumi
Att
Ɨ
l
Ɨ
uz
ņ
emšana
Uzzi
ņ
as
Preferences
Alfab
Ɲ
tiskais
r
Ɨ
d
Ư
t
Ɨ
js
Komunik
Ɨ
cijas programmat
ū
ra kamerai
EOS Utility
versija 2.14
Lietot
Ɨ
ja rokasgr
Ɨ
mata
1D X
1D C
1D Mk IV
1Ds Mk III
1D Mk III
5D Mk III
5D Mk II
6D
7D Mk II
7D
70D
60D
50D
40D
700D
100D
650D
600D
550D
500D
450D
1200D
1100D
1000D
M2
M
Š
Ư
s lietot
Ɨ
ja rokasgr
Ɨ
matas saturs
EU apz
Ư
m
Ɲ
EOS Utility.
Kameras modelis ir par
Ɨ
d
Ư
ts k
Ɨ
ikona.
Piem
Ɲ
rs: EOS-1D X
Visas ikonas
,
un
attiec
Ư
gi
apz
Ư
m
Ɲ
mode
ļ
us EOS 6D (WG)/EOS 6D (W)/EOS 6D
(N), EOS 70D (W)/EOS 70D (N) un EOS M2 (W)/EOS
M2 (N).
Ja konkr
Ɲ
tajam modelim ir nepieciešams s
Ư
k
Ɨ
ks
skaidrojums, tiek izmantota ikona
,
vai
.
apz
Ư
m
Ɲ
attiec
Ư
go kameras modeli.
Izv
Ɲ
l
Ƽ
u atlases sec
Ư
ba ir par
Ɨ
d
Ư
ta ar ikon
Ɨ
m
.
(Piem
Ɲ
rs: atlasiet izv
Ɲ
lni [Window/Logs]
[Main Window/
Galvenais logs].)
Ar kvadr
Ɨ
tiekav
Ɨ
m tiek apz
Ư
m
Ɲ
ti elementi – izv
Ɲ
lnes
vienumi, pogu nosaukumi un logu nosaukumi, kas tiek
att
Ɲ
loti datora ekr
Ɨ
n
Ɨ
.
1D X
6D
70D
M2
6D(WG)
70D(W)
M2(W)
© CANON INC. 2014
CEL-SV6MA2L0
Teksts iekav
Ɨ
s < > nor
Ɨ
da kameras sl
Ɲ
dža nosaukumu,
ikonu vai ar
Ư
tastat
ū
ras tausti
Ƽ
a nosaukumu.
**. lpp.
nor
Ɨ
da atsauces lapu.
Klikš
ķ
iniet, lai p
Ɨ
rietu uz attiec
Ư
go lapu.
: Apz
Ư
m
Ɲ
inform
Ɨ
ciju, kas pirms lietošanas ir j
Ɨ
izlasa.
: Apz
Ư
m
Ɲ
papildu inform
Ɨ
ciju, kas var
Ɲ
tu b
ū
t noder
Ư
ga.
P
Ɨ
rsl
Ɲ
gšan
Ɨ
s starp lappus
Ɲ
m
Klikš
ķ
iniet uz bulti
ƼƗ
m ekr
Ɨ
na labaj
Ɨ
apakš
Ɲ
j
Ɨ
st
ū
r
Ư
.
: n
Ɨ
kam
Ɨ
lappuse
: iepriekš
Ɲ
j
Ɨ
lappuse
: atgriezties p
Ɲ
d
Ɲ
j
Ɨ
skat
Ư
taj
Ɨ
lappus
Ɲ
Klikš
ķ
iniet uz noda
ļ
u virsrakstiem ekr
Ɨ
na labaj
Ɨ
pus
Ɲ
, lai
p
Ɨ
rsl
Ɲ
gtos uz attiec
Ư
g
Ɨ
s noda
ļ
as satura lappusi. L
Ư
dz
Ư
g
Ɨ
veid
Ɨ
satura r
Ɨ
d
Ư
t
Ɨ
j
Ɨ
noklikš
ķ
iniet uz vienuma, par kuru
v
Ɲ
laties uzzin
Ɨ
t vair
Ɨ
k, lai p
Ɨ
rietu uz v
Ɲ
lamo lappusi.
LATVISKI
Sample