Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Czech
Pages:112
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the EOS Utility for Windows. It corresponds to version 2.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 112
1
2
3
4
Úvod
Stru
č
obsah
Stahování
snímk
ů
Nastavení
fotoaparátu
Dálkové
snímání
Referen
č
informace
P
ř
edvolby
Rejst
ř
ík
Komunika
č
ní software pro fotoaparát
EOS Utility
Verze 2.14
Návod k použití
1D X
1D C
1D Mk IV
1Ds Mk III
1D Mk III
5D Mk III
5D Mk II
6D
7D Mk II
7D
70D
60D
50D
40D
700D
100D
650D
600D
550D
500D
450D
1200D
1100D
1000D
M2
M
O
Obsah tohoto návodu k použití
O
EU je zkratka pro EOS Utility.
O
Model fotoaparátu se zobrazuje v podob
ě
ikony.
P
ř
íklad: EOS-1D X
J
Ikony
,
a
ozna
č
ují
všechny modely EOS 6D (WG) / EOS 6D (W) /
EOS 6D (N), EOS 70D (W) / EOS 70D (N)
a EOS M2 (W) / EOS M2 (N).
Pokud je vyžadováno vysv
ě
tlení pro konkrétní
model, je použita ikona jako nap
ř
íklad
,
nebo
.
O
uvádí odpovídající model fotoaparátu.
O
Posloupnost výb
ě
ru nabídek je uvedena
v postupech se symbolem
X
.
(P
ř
íklad: Vyberte nabídku [Window/Okno]
X
[Main
Window/Hlavní okno].)
O
Hranaté závorky se používají k ozna
č
ení položek,
jako jsou nap
ř
íklad názvy nabídek, názvy tla
č
ítek
a názvy oken, které se zobrazí na obrazovce
po
č
íta
č
e.
1D X
6D
70D
M2
6D(WG)
70D(W)
M2(W)
© CANON INC. 2014
CEL-SV6MA2H0
O
Text ohrani
č
ený znaky < > p
ř
edstavuje název
ovládacího prvku fotoaparátu
č
i ikonu nebo název
klávesy na klávesnici.
O
str. **
ozna
č
uje referen
č
ní stránku.
Kliknutím p
ř
ejdete na odpovídající stránku.
O
: Ozna
č
uje informace, které je d
ů
ležité si p
ř
e
č
íst
p
ř
ed zahájením používání.
O
:
Ozna
č
uje další informace, které mohou být užite
č
né.
O
Procházení stránek
O
Klikn
ě
te na šipky v pravé dolní
č
ásti obrazovky.
: další stránka
: p
ř
edchozí stránka
: návrat na d
ř
íve zobrazenou stránku
O
Kliknutím na záhlaví kapitoly na pravé stran
ě
obrazovky p
ř
ejdete k obsahu této kapitoly. Dále
m
ů
žete kliknutím na položku v obsahu, která vás
zajímá, p
ř
ejít na odpovídající stránku.
Č
ESKY
Sample