Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Czech
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
ě
azení
snímk
ů
1
2
4
5
Úvod/
Obsah
Stahování
snímk
ů
Zobrazení
snímk
ů
Tisk
snímk
ů
Úpravy
snímk
ů
Reference/
rejst
Ĝ
ík
6
Zpracování
velkého po
č
tu
snímk
ů
typu RAW
7
Dálkové
fotografování
9
Zadání
p
Ĝ
edvoleb
8
P
Ĝ
ehrávání film
ů
a ukládání
fotografií
Software pro zpracování, prohlížení a úpravy snímk
ů
typu RAW
Digital Photo Professional
Verze 4.8
Návod k použití
Obsah tohoto návodu k použití
DPP je zkratka pro Digital Photo Professional.
Obrazovky použité v pokynech pro základní
operace v tomto návodu pocházejí
z opera
č
ního systému Windows 8.1.
ozna
č
uje postup výb
ě
ru z nabídky.
Hranaté závorky se používají k ozna
č
ení
položek, jako jsou nap
Ĝ
íklad názvy nabídek,
názvy tla
č
ítek a názvy oken, které se zobrazí na
obrazovce po
č
íta
č
e.
Text uvnit
Ĝ
lomených závorek < > ozna
č
uje
klávesu na klávesnici.
str. **
ozna
č
uje referen
č
ní stránku.
Kliknutím p
Ĝ
ejdete na odpovídající stránku.
ozna
č
uje funkci pro pokro
č
ilé
uživatele, kte
Ĝ
í mají zkušenosti s prací se
softwarem pro zpracování snímk
ů
.
: Ozna
č
uje užite
č
né informace v p
Ĝ
ípad
ě
,
že dojde k problému.
Pokročilí
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA2H0
: Ozna
č
uje tipy pro šikovné použití
softwaru.
: Ozna
č
uje informace, které je d
ů
ležité
si p
Ĝ
e
č
íst p
Ĝ
ed zahájením používání.
: Ozna
č
uje další informace, které mohou
být užite
č
né.
Procházení stránek
Klikn
ě
te na šipky v pravé dolní
č
ásti obrazovky.
: další stránka
: p
Ĝ
edchozí stránka
: návrat na d
Ĝ
íve zobrazenou stránku
Kliknutím na záhlaví kapitoly na pravé stran
ě
obrazovky p
Ĝ
ejdete k obsahu této kapitoly.
Dále m
ů
žete kliknutím na položku v obsahu,
která vás zajímá, p
Ĝ
ejít na odpovídající stránku.
Č
ESKY
Sample