Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 8 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 226
Kérjük, olvassa el
6
Kérjük, olvassa el
Próbafelvételek
Miel
ő
tt fontos képeket készítene, kifejezetten javasoljuk, hogy készítsen
több próbafelvételt: így meggy
ő
z
ő
dhet a fényképez
ő
gép helyes
m
ű
ködésér
ő
l és m
ű
ködtetésér
ő
l.
Ügyeljen arra, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és
viszonteladói semmilyen felel
ő
sséget nem vállalnak a fényképez
ő
gép
vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért,
amely a kép nem megfelel
ő
, illetve nem megfelel
ő
formában történ
ő
rögzítését okozza.
Figyelmeztetés a szerz
ő
i jogok megsértésének elkerülésére
Ügyeljen arra, hogy a Canon digitális fényképez
ő
gépek személyes
használatra készültek, és sohasem használhatók olyan módon, hogy
az nemzetközi vagy helyi, a szerz
ő
i jogokra vonatkozó törvényeket
vagy el
ő
írásokat sértsen. Vegye figyelembe, hogy bizonyos
esetekben el
ő
adásokról, kiállításokról vagy kereskedelmi termékekr
ő
l
fényképez
ő
géppel vagy más eszközzel készített képek még abban
az esetben is szerz
ő
i vagy egyéb jogokat sérthetnek, ha a képek
személyes használatra készültek.
A garancia korlátozása
A fényképez
ő
gépre vonatkozó garanciáról a mellékelt Canon European
Warranty System (EWS, Európai Garancia Rendszer) cím
ű
kiadványban
olvashat.
A Canon ügyfélszolgálat elérhet
ő
ségér
ő
l a European Warranty
System (EWS, Európai Garancia Rendszer) cím
ű
kiadványban
tájékozódhat.
Videorendszer
Miel
ő
tt a fényképez
ő
gépet televízióhoz csatlakoztatná, állítsa be
a fényképez
ő
gépen a megfelel
ő
videorendszert.
A nyelv beállítása
A kijelz
ő
nyelvének beállításáról lásd:
A kijelz
ő
nyelvének beállítása
(13. old.)
.
A fényképez
ő
gép vázának h
ő
mérséklete
Ha a fényképez
ő
gépet hosszabb ideig használja, annak váza
felmelegedhet. Az ilyen esetekben készüljön fel erre, és legyen óvatos.
Az LCD-kijelz
ő
Az LCD-kijelz
ő
nagy pontosságú csúcstechnológiával készült.
A képpontok 99,99%-nál nagyobb része el
ő
írás szerint m
ű
ködik. Id
ő
nként
el
ő
fordulhat, hogy a képpontok kevesebb mint 0,01%-a hibásan fekete
vagy vörös színnel jelenik meg. Ez nincs hatással a rögzített képre,
és nem utal m
ű
ködési hibára.
Sample
This manual is suitable for devices