Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 57 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 226
55
Grundlæggende funktioner
Menuen Opsætning
Menupunkt
Indstillinger
Side/Emne
Dæmp
Til/Fra*
Vælg [Til] for at slå alle lyde fra*.
* Undtagen hvis hukommelseskort/
batteridækslet åbnes under optagelse.
Lydstyrke
Fra/1/2*/3/4/5
Justerer lydstyrken for opstart-,
betjenings-, selvudløser-, lukker- og
afspilningslydene. Lydstyrken kan
ikke justeres, hvis [Dæmp] er indstillet
til [Til].
Opstarts lyd
Justerer styrken for opstartlyden,
når der tændes for kameraet.
Betjenings lyd
Justerer lydstyrken på den betjenings-
lyd, der bipper, hvis der trykkes på en
anden knap end udløserknappen.
Selvudløse lyd
Justerer styrken for selvudløserlyden,
som høres, 2 sekunder før lukkeren
udløses.
Lukker lyd
Justerer styrken på den lyd, der
afspilles, når lukkeren udløses.
Lukkerlyden afspilles ikke, når der
optages film.
Lydstyrke
Justerer lydstyrken for filmafspilning,
lydmemoer og lydoptageren.
LCD intensitet
-7 til 0* til +7
Brug knappen
eller
til at justere
lysstyrken. Du kan kontrollere
lysstyrken på LCD-skærmen,
mens du justerer indstillingen.
Energisparer
s. 165
Auto sluk
Til*/Fra
Display fra
10 sek./20 sek./
30 sek./1 min.*/
2 min./3 min.
Tidszone
Hjem*/verden
s. 166
Dato/Tid
s. 12
* Standardindstilling
Sample
This manual is suitable for devices