Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 197 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 197 of 226
195
Appendiks
Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand
eller andre væsker. Hvis ydersiden af kameraet kommer
i kontakt med væske eller saltholdig luft, skal du tørre det
med en blød, absorberende klud.
Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Sluk øjeblikkeligt for kameraet, og fjern batteriet, eller tag
batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af
stikkontakten. Henvend dig hos kameraforhandleren eller den
nærmeste Canon-kundesupport.
Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin
eller fortynder til at rengøre udstyret.
Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting
oven på netledningen.
Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør.
Fjern regelmæssigt netledningen, og rengør stikket,
stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs.
Rør ikke ved netledningen med våde hænder.
Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Batteri
Undlad at placere batteriet i nærheden af varmekilder eller
udsætte det for åben ild eller direkte varme.
Batteriet må ikke dyppes i vand, hverken almindeligt vand
eller havvand.
Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller tilføre varme
til det.
Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for hårde stød, der kan
ødelægge det.
Brug kun anbefalede batterityper og anbefalet tilbehør.
Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr,
kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan medføre brand,
personskade og skader på omgivelserne. Hvis et batteri lækker,
og øjne, mund, hud eller beklædning kommer i kontakt med
væsken, skal du omgående skylle med vand og opsøge en læge.
Sample
This manual is suitable for devices