Haier AC282AFEAA+AU28NAHEAA user manual download (Page 29 of 158)

Languages: English
Pages:158
Description:Кондиционер
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 158
³·
·ÐÃÉáÌÆ»ÂÎÃÃÅÊÄÓ
¿ÊÈÓÄÃÇÊÇ»ÍÃл²ÄÚ²ÍÍ»×ÃÏÆÌÇ
ÛÌÈÇλÅÊ×ÆÇ
ÍÃлÐÆ×ÃÅÆ»ÅÔËÆ
ÛÈÊÌÉÐÆ»ÑÃÏÆ
ÃÄ»ÕÊÐÆÏ»ÑÃÄÅÐÃÌÌÆÐ
ÛÈÊÌÉÐÆ»ÑÃÏÆ
ÍÃлÑÆÄÅÐÈÌ»ÑÃÄÅÐÃÌ
ÛÈÊÌÉÐÆ»ÏÆÇÑÐÊËÅÊÃÄ
»¾¿ÀÇÉ
Û
³
·
¹
Ú
¸
´
Ü
Ûº
ÛÛ
Û³
Û·
ÛÚ
Ûî
Û´
ÛÜ
³º
ÕÉÃÇÇÂÁ¿ÊÌƾÉÄÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁͿƽ˾
ÕÉÃÇÇÂÁÏÇƽÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁͿƽ˾
ÓËÄÃÇÇÂÁ¿ÊÌƾÉÄÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁͿƽ˾
ÓËÄÃÇÇÂÁÏÇƽÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁͿƽ˾èÁ²ÇÊȾÀÀÇÂ
ÃÆÀÏÅ¿ÂÎÆÉÎÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
ÓÖ¾ÂÔÏ˾ÉÄÁÈÂÇľÏÄÆÇÉÁèÁ¼Çá¾ÂÁÀËÈȽÒ
¿ÌÉÇÂÊ¿½
ìÆÎÅèòÇáÁȾÀÀ˾Á¿ÌÉÇÂÊ¿½
²ÇÊÊËÉÆÏ¿ÄÆÇÉÁ̾Äá¾¾ÉÁáƾÃÁÏÇÉÄÂǽ½¾ÂÁ¿ÉÃ
ÆÉÃÇÇÂÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
²ÇÊÊËÉÆÏ¿ÄÆÇÉÁ̾Äá¾¾ÉÁÆÉÃÇÇÂÁ¿ÉÃÁÇËÄÃÇÇÂ
¿ÌÉÇÂÊ¿½
æ¿ÆɿξÁÀÒÀľÊÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
ÓËÄÀÆþÁ¿½¿ÂÊÁÀÆÎÉ¿½ÁÆÉÈËÄ
å¿ÀÁÈÆȾÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
Ù¾ÊȾ¿Ä˾ÁÈÂÇľÏÄÆÇÉÁÊ¿½ÍËÉÏÄÆÇÉ
¶¶¼»ÓØÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
²ÇÊȾÀÀÇÂÁÇ־ž¿Ä
±ÌÉÇÂÊ¿½ÁÊÇþ
ÓËÄÃÇÇÂÁÏÇƽÁÝðÀËÏÄÆÇÉÁľÊÈÁÀ¾ÉÀÇÂÔÍÇÂÁØ»ëÁÕÕñ
ÓËÄÃÇÇÂÁÃÆÀÏÅ¿ÂÎÆÉÎÁÝðÇƽÁľÊÈÁÀ¾ÉÀÇÂÔÍÇÂ
Ø»ëÁÕÕñ
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³Ê
ÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³Ê
ÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿É
³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿É
³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
²ÙÁÏžÏÑÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½Á·ÁÄÆʾÀÁÆÉÁ·ºÊÁèÁµ¿Ë½ÄÁÈÅ¿À¾Þ
ÀÅÇÂÄÁÇÍÁÈÅ¿À¾ÞÇËÄÁÇÍÁÌ¿½¿ÉϾÁξ¿Ä½Ò
ìÆÎÅÁȾÀÀ˾ÁÀáÆÄÏÅÁ¿ÏÄÀÁ·ÁÄÆʾÀÁÆÉÁ·ºÊèòÇáÁȾÀÀ˾
ÀáÆÄÏÅÁ¿ÏÄÀÁÆÉÁÉÇÂÊ¿½ÁÂËÉÉÆÉÎ
²ÇÊÊËÉÆÏ¿ÄÆÇÉÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½ÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ¹ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
²ÇÊÊËÉÆÏ¿ÄÆÇÉÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½ÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ¹ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
µ½Ç¿ÄÁÀáÆÄÏÅÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÚÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
ÓËÄÀÆþÁÀÆÎÉ¿½ÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁÛºÀ
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³Ê
ÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×ǽ¾ÉÇÆÃÁÖ¿½Ö¾Á¿ÏÄÁÆÉÏÇÂ¾ÏĽÒÁ·ÁÄÆʾÀÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
¶¶¼»ÓØÁÿĿÁÊÆÀÀÆÉÎ
ÙžÁÃÆÀÏÅ¿ÂÎÆÉÎÁľÊȾ¿Ä˾ÁÆÀÁÅÆΞÂÁÄÅ¿ÉÁÛ³ºÃ¾Î¾¾
ÕÉÃÇÇÂÁÇȾ¿ÄÆÇÉÁÊÇþÁÆÀÁÃÆÍ;¾ÉÄÁáÆÄÅÁÄžÁÂËÉÉÆÉÎ
ÆÉÃÇÇÂÁËÉÆÄÐ
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³Ê
ÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³Ê
ÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
»¾Ê¿ÂÑÀ
ºÛðºÛìñ
º³ðº³ìñ
î¹ð¹±ìñ
î·ð¹Üìñ
î³ð¹´ìñ
´·ðÚ·ìñ
ºîðºîìñ
º¸ðº¸ìñ
º´ðº´ìñ
ÛÛðºÝìñ
º·ðº·ìñ
Û·ðºæìñ
ºÚðºÚìñ
´ºðÚºìñ
Û³ðº²ìñ
îÚð¹Ýìñ
îîð¹æìñ
ºÛæ
º³æ
ÛÛæ
Û³æ
Ûºæ
Û¹æ
º¸æ
ºÚ
æ
³Ûæ
Ἶ
³ºæ
·Ûæ
Ûîæ
ÛÚæ
³·æ
Û´æ
ÛÚæ
»¾ÀËʿ̽¾
ÆÍÁ½Çá¾ÂÁÄÅ¿É
ÛººÁþξ¾
Á
ÀÅÇáÀÁ¾ÀËʿ̽¾ÁͿ˽ÄÞÁ
Á
ÀÅÇáÀÁÆÄÁÆÀÁÉÇÄÁ¾ÀËʿ̽¾ÁͿ˽ÄÐ
Sample