Haier AC282AFEAA+AU28NAHEAA user manual download (Page 28 of 158)

Languages: English
Pages:158
Description:Кондиционер
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 158
³³
·ÐÃÉáÌÆÇÎÃÃÅÊÄÓ
¿ÊÈÓÄÃÇÊÇ»ÍÃл
ÊÄîÆÐÅÆл×ÃÏÆÌÇ
»¾ÀËʿ̽¾
ÆÍÁ½Çá¾ÂÁÄÅ¿É
ÛººÁþξ¾
ÛÌÈÇλÅÊ×ÆÇ
ÍÃлÐÆ×ÃÅÆ»ÅÔËÆ
ÛÈÊÌÉÐÆ»ÑÃÏÆ
ÃÄ»ÕÊÐÆÏ»ÑÃÄÅÐÃÌÌÆÐ
ÛÈÊÌÉÐÆ»ÑÃÏÆ
ÍÃлÑÆÄÅÐÈÌ»ÑÃÄÅÐÃÌ
ÛÈÊÌÉÐÆ»ÏÆÇÑÐÊËÅÊÃÄ
¶ÆÈÇÃÄ
Û
³
·
¹
Ú
¸
î
´
Ü
Ûº
ÛÛ
Û³
Û·
Û¹
ÛÚ
Û¸
Ûî
Û´
ÛÜ
³º
³Û
³³
ÕÉÃÇÇÂÁ¿ÊÌƾÉÄÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁͿƽ˾
ÕÉÃÇÇÂÁÏÇƽÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁͿƽ˾
ÓËÄÃÇÇÂÁ¿ÊÌƾÉÄÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁͿƽ˾
ÓËÄÃÇÇÂÁÏÇƽÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁͿƽ˾
ÓÖ¾ÂÔÏ˾ÉÄÁÈÂÇľÏÄÆÇÉ
ìÆÎÅÁȾÀÀ˾Á¿ÌÉÇÂÊ¿½
¼Çá¾ÂÁÀËÈȽÒÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
²ÇÊÊËÉÆÏ¿ÄÆÇÉÁ̾Äá¾¾ÉÁáƾÃÁÏÇÉÄÂǽ½¾Â
¿ÉÃÁÆÉÃÇÇÂÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
²ÇÊÊËÉÆÏ¿ÄÆÇÉÁ̾Äá¾¾ÉÁÆÉÃÇÇÂÁ¿ÉÃÁÇËÄÃÇÇÂÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
æ¿ÆɿξÁÀÒÀľÊÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
ÓËÄÀÆþÁ¿½¿ÂÊÁÀÆÎÉ¿½ÁÆÉÈËÄ
å¿ÀÁÈÆȾÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
Ù¾ÊȾ¿Ä˾ÁÈÂÇľÏÄÆÇÉÁÊ¿½ÍËÉÏÄÆÇÉ
æÆÀÏÅ¿ÂÎÆÉÎÁľÊÈÐÁÀ¾ÉÀÇÂÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
¶¶¼»ÓØÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
¼Â¾ÀÀ˾Á¿ÌÉÇÂÊ¿½ð½ÇáÁȾÀÀ˾ñ
²ÇÊȾÀÀÇÂÁÇ־ž¿Ä
±ÌÉÇÂÊ¿½ÁÊÇþ
ÓËÄÃÇÇÂÁÏÇƽÁÝðÀËÏÄÆÇÉÁľÊÈÁÀ¾ÉÀÇÂÔÍÇÂÁØ»ëÁÕÕñ
ÓËÄÃÇÇÂÁÃÆÀÏÅ¿ÂÎÆÉÎÁÝðÇƽÁľÊÈÁÀ¾ÉÀÇÂÔÍÇÂÁØ»ëÁÕÕñ
×¼æàÁÊÇÃ˽¾ÁľÊȾ¿Ä˾ÁÈÂÇľÏÄÆÇÉ
ÓËÄÃÇÇÂÁæ²ÁÊÇÄÇÂÁͿƽ˾ÁÇÂÁÀÒÀľÊÁͿƽ˾
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
²ÙÁÏžÏÑÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½Á·ÁÄÆʾÀÁÆÉÁ·ºÊ
ìÆÎÅÁȾÀÀ˾ÁÀáÆÄÏÅÁ¿ÏÄÀÁ·ÁÄÆʾÀÁÆÉÁ·ºÊ
µ¿Ë½ÄÁÈÅ¿À¾ÞÁÀÅÇÂÄÁÇÍÁÈÅ¿À¾ÞÁÇËÄÁÇÍÁÌ¿½¿ÉϾÁξ¿Ä½Ò
²ÇÊÊËÉÆÏ¿ÄÆÇÉÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½ÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ¹ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
²ÇÊÊËÉÆÏ¿ÄÆÇÉÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½ÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ¹ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
µ½Ç¿ÄÁÀáÆÄÏÅÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÚÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
ÓËÄÀÆþÁÀÆÎÉ¿½ÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁÛºÀ
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×ǽ¾ÉÇÆÃÁÖ¿½Ö¾Á¿ÏÄÁÆÉÏÇÂ¾ÏĽÒÁ·ÁÄÆʾÀÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
¶¶¼»ÓØÁÿĿÁÊÆÀÀÆÉÎ
òÇáÁȾÀÀ˾ÁÀáÆÄÏÅÁ¿ÏÄÀÁÆÉÁÉÇÂÊ¿½ÁÂËÉÉÆÉÎ
ÙžÁÃÆÀÏÅ¿ÂÎÆÉÎÁľÊȾ¿Ä˾ÁÆÀÁÅÆΞÂÁÄÅ¿ÉÁÛ³ºÃ¾Î¾¾
ÕÉÃÇÇÂÁÇȾ¿ÄÆÇÉÁÊÇþÁÆÀÁÃÆÍ;¾ÉÄÁáÆÄÅÁÄžÁÂËÉÉÆÉÎÁÆÉÃÇÇÂÁËÉÆÄÐ
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×¾ÉÀÇÂÁÌÂÇѾÉÁÃÇáÉÁÇÂÁÀÅÇÂÄÁÏÆÂÏËÆÄÁÍÇÂÁÊǾÁÄÅ¿ÉÁ³ÊÁÏÇÉÄÆÉËÇËÀ½Ò
×ÈÃË
ÁÊÇÃ˽¾ÁľÊȾ¿Ä˾ÁÆÀÁÄÇÇÁÅÆÎÅ
ÓËÄÃÇÇÂÁæ²ÁÊÇÄÇÂÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½ÁÇÂÁÏÇǽÆÉÎÁôÁž¿ÄÆÉÎÁ¿ÌÉÇÂÊ¿½
¶Æ×ÈÐÒÇ
ºÛðºÛìñ
º³ðº³ìñ
î¹ð¹±ìñ
î·ð¹Üìñ
î³ð¹´ìñ
´·ðÚ·ìñ
îÛð¹îìñ
ºîðºîìñ
º¸ðº¸ìñ
º´ðº´ìñ
ÛÛðºÝìñ
º·ðº·ìñ
Û·ðºæìñ
î¸ð¹²ìñ
ºÚðºÚìñ
´¹ðÚ¹ìñ
´ºðÚºìñ
Û³ðº²ìñ
îÚð¹Ýìñ
îîð¹æìñ
³ºð·³æñ
·¸ðÚ¹æñ
ºÛæ
º³æ
ÛÛæ
Û³æ
Ûºæ
Û¹æ
³³æ
º¸æ
ºÚ
æ
³Ûæ
Ἶ
³ºæ
·Ûæ
ÛÚæ
Ûîæ
³¸æ
ÛÚæ
³·æ
Û´æ
ÛÚæ
ºîæ
º´æ
Á
ÀÅÇáÀÁ¾ÀËʿ̽¾ÁͿ˽ÄÞÁ
Á
ÀÅÇáÀÁÆÄÁÆÀÁÉÇÄÁ¾ÀËʿ̽¾ÁͿ˽ÄÐ
Sample