Haier AC282AFEAA+AU28NAHEAA user manual download (Page 20 of 158)

Languages: English
Pages:158
Description:Кондиционер
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 158
Û¹
²ËÆÐÈÅÊÃÄ
¾ÊлÛÌÃÕ»¾ÏêÉÇÅ×ÆÄÅ
×áÆÉÎÁ½ÇËÖ¾ÂÀ
ë¾ÂÄÆÏ¿½Á½ÇËÖ¾ÂÀ
ðò¾ÍÄÁ¿ÉÃÁÂÆÎÅÄñ
³ÃÅÆÞ
ìÇÂÆãÇÉÄ¿½Á½ÇËÖ¾ÂÀ
ðàÈÁ¿ÉÃÁÃÇáÉñ
ÁË»ÈÄÏ»ÏÃÕÄ
×áÆÉÎ
¼Â¾ÀÀÁ×éÕíåÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÌËÄÄÇÉÐÁ¶¿ÏÅÁȾÀÀÞÁÄžÁÅÇÂÆãÇÉÄ¿½Á½ÇËÖ¾ÂÀÁÈÇÀÆÄÆÇÉÁÏÅ¿ÉξÀÁ¿ÀÁÍǽ½ÇáÀï
²ÓÓòÕíåèÁæ»óèÁµ±íÁ¾ÊÇľÁï
ºÆÍÅ»ÈÄÏ»ÐÊÓÎÅ
×áÆÉÎ
¼Â¾ÀÀÁ×éÕíåÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÌËÄÄÇÉÐÁ¶¿ÏÅÁȾÀÀÞÁÄžÁÖ¾ÂÄÆÏ¿½Á½ÇËÖ¾ÂÀÁÈÇÀÆÄÆÇÉÁÏÅ¿ÉξÀÁ¿ÀÁÍǽ½ÇáÀï
»¾ÊÇľÁï
¼ËÄÁ½ÇËÖ¾ÂÀÁ¿ÄÁËÈÁÈÇÀÆÄÆÇÉÁÆÉÁÏÇǽÆÉÎÁÊÇþÁ¿ÉÃÁÃÇáÉÁÈÇÀÆÄÆÇÉÁÆÉÁž¿ÄÆÉÎÁÊÇþÐÙÅÆÀÁáƽ½Á̾Áž½ÈÍ˽ÁÄÇÁѾ¾ÈÁ¿ÉÁ¾Ö¾ÉÁÂÇÇÊÁľÊȾ¿Ä˾Ð
ÕÉÁÏÇǽÆÉÎÁÇÂÁÃÂÒÁÇȾ¿ÄÆÇÉÞÁÃÇÉßÄÁÈËÄÁÅÇÂÆãÇÉÄ¿½Á½ÇËÖ¾ÂÀÁ¿ÄÁÃÇáÉá¿ÂÃÁÈÇÀÆÄÆÇÉÁÍÇÂÁ¿Á½ÇÉÎÁÄÆʾÞÁÇÂÁÇËĽ¾ÄÁÎÂƽ½ÁÊÆÎÅÄÁξÄÁÍÂÇÀľÃÐ
æÇÉßÄÁ¾äÈÇÀ¾ÁÒÇËÂÁÀÑÆÉÁÄÇÁÏÇǽÁÇÂÁá¿ÂÊÁ¿ÆÂÁÍÇÂÁ¿Á½ÇÉÎÁÄÆʾÐ
춱ÙÁ¾ÊÇľÁï
±àÙÓÁ¾ÊÇľÁï
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÛ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ³
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ·
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¹
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÚ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¸
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁî
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ´
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÛ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ³
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ·
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¹
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÚ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¸
ð²ÇǽèæÂÒ赿Éè±ËÄÇð²Çǽñ
Å¿Ö¾ÁÉÇÄÁ
ÄžÁÈÇÀÆÄÆÇÉÁÚ
ñ
ð±ËÄÇÁÀáÆÉÎñ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÛ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ³
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ·
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¹
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÚ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¸
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÛ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ³
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ·
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¹
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¸
Óí
Óµµ
ٶؼ
춱òÙì
µ±í
ØÓæ¶
×ò¶¶¼
×éÕíå
²òÓ²ê
ÙÕض»
׶Ù
òÓ²ê
òÕåìÙ
»¶×¶Ù
춱Ù
³
¼Ó鶻è×ÓµÙ
Û
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÛ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ³
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ·
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¹
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÚ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¸
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁî
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ´
ð±ËÄÇÁÀáÆÉÎñ
ð±ËÄÇÁÀáÆÉÎñ
ð±ËÄÇÁÀáÆÉÎñ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÚ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¹
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ·
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ³
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁÛ
¼ÇÀÆÄÆÇÉÁ¸
Öã×Ó¿Ö¶×ÞâÛÓØÚ
ÛâãæÖ
ÄÉ
¸
Æ
Sample