Philips AZ1220/00C user manual download (Page 3 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 7
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer
Boven- en voorkant (Zie
1
)
1
TUNING
– om af te stemmen op een
radiozender
2
Band selector: LW, MW, FM
om het golfgebied te kiezen.
3
Cassette recorder toetsen:
;
om het opnemen of afspelen te onderbreken
9
/
– om de cassette te stoppen
;
– om het cassettevak te openen.
5
of
6
– om de cassette versneld terug /
vooruit te spoelen
1
– om het afspelen te starten
0
– om een opname te starten
4
2;
-
om het afspelen van een cd te starten/
te onderbreken.
5
SEARCH
∞ §
– CD: om een vorige of
volgende passage/ nummer over te slaan of te
zoeken
.
6
9
– om het afspelen van een cd te beëindi-
gen
;
om een CD-programma te wissen.
7
Cassettevak
8
SHUFFLE
om alle CD-nummers in
willekeurige volgorde af te spelen CD kiest
9
PROG
– om cd-nummers te programmeren
en geprogrammeerde nummers te controleren
0
REPEAT
– om een nummer/ programma/
hele CD te herhalen.
!
DBB (Dynamic Bass Boost)
– om de lage tonen te versterken
.
@
VOLUME
om het volume in te stellen
#
Cd-display
– geeft de cd-functies weer
$
Bronkeuzeschakelaar
:
CD, RADIO,
TAPE/OFF
– om de geluidsbron cd, voor de radio of de
geluidsbron cassette te kiezen
– aan-/uit-schakelaar
%
LIFT TO OPEN
– om het cd-vak te ope-
nen/ te sluiten.
Achterkant
^
Telescoopantenne
- om de FM-ontvangst
te verbeteren.
&
Headphone
-
mm-aansluitbus voor een stere-
ohoofdtelefoon.
*
Batterijklepje
– openen om 6 x 1,5V
R-
14
/
UM2
/
C-cells
-batterijen te plaatsen.
(
AC MAINS
- aansluitbus voor het netsnoer.
LET OP
Het gebruik van de toetsen en
regelingen of het toepassen van de
aanwijzingen anders dan hier
beschreven,kan leiden tot bloot-
stelling aan gevaarlijke straling of tot
onveilige werking.
Dit apparaat voldoet aan de radio-
ontstoringseisen van de Europese
Unie.
Stroomvoorziening
Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo
vaak als u kunt de netvoeding. Let erop dat u
het netsnoer uit het apparaat en het stopcon-
tact haalt voor u de batterijen in het apparaat
plaatst.
Batterijen (niet bijgeleverd)
1
Open het batterijvak en plaats er zes batteri-
jen in, type
R-14
,
UM-2
of
C-cells
, (bij
voorkeur alkaline), met de "
+
" en "
" polen op
dezelfde manier als aangegeven binnenin het
batterijvak.
2
Controleer of de batterijen correct en stevig
op hun plaats zitten en plaats het klepje van
het batterijvak terug. U kunt het apparaat nu
gebruiken.
Batterijen bevatten chemicaliën en
moeten daarom op de juiste manier
ingeleverd worden.
Door verkeerd gebruik kunnen batterijen
gaan lekken waardoor roest ontstaat in het
batterijvak of waardoor de batterijen kunnen
openbarsten. Daarom:
Gebruik geen verschillende types batterijen
door elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-
koolstof. Gebruik voor het apparaat enkel
batterijen van hetzelfde type.
Als u de batterijen vervangt, gebruik dangeen
oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Verwijder de batterijen als u het apparaat lan-
gere tijd niet zult gebruiken.
Gebruiken van de netvoeding
1
Controleer of de netspanning
op het type-
plaatje op de onderkant van het appa-
raat
overeenkomt met de plaatselijke
netspanning. Is dit niet het geval, neem dan
contact op met uw leverancier of serviceor-
ganisatie.
2
Verbind het netsnoer met de ingang AC
MAINS en het stopcontact. Steek de stekker
van het netsnoer in het
stopcontact.
3
Trek de stekker uit het stopcontact als u de
netv oeding helemaal uit wilt schakelen.
Haal de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact om het apparaat te beschermen
tijdens hevig onweer.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
onderzijde van het apparaat.
Nuttige tips:
Of u nu gebruik maakt van de netvoeding of
van de batterijen, u vermijdt onnodig energie-
verbruik als u de bronkeuze-schakelaar altijd
op
TAPE/OFF
zet en ervoor zorgt dat geen
enkele cassettetoets ingedrukt is.
Nederlands
Toetsen
Stroomvoorziening
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
Sample
This manual is suitable for devices