Philips AZ1220/00C user manual download

For Devices:Philips AZ1220/00C
Languages:Czech
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 7
ČESKA REPUBLIKÁ
Vystraha!
Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem)
můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto
přístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu
vždy svěřte specializovanému servisu.
Nebezpečí!
Při sejmutí krytů a odjištďní bezpečnostních
spínačů hrozí nebezpečí neviditelného
laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem
laserového paprsku.
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i
před kapkami vody.
Problém
Není zvuk/napětí
Není nastavená VOLUME
Sílu zvuku nastavíte regulátorem VOLUME
Síťový přípoj není dobře zasunutý
Zasuňte dobře síťový přípoj
Vyčerpané/nesprávně vložené napájecí články
Vložte (nové) napájecí články se správnou
polaritou
Z
ů
stala připojena sluchátka
Odpojte sluchátka
Na CD jsou soubory, které neobsahují audio
Stiskn
ě
te
SEARCH
nebo
§
jednou nebo
vícekrát a p
ř
esko
č
íte datov
ý
soubor a přejdete
na další zvukovou skladbu CD.
Displej nefunguje správně/Přístroj
nereaguje na žádné tlačítko
Elektrostatický výboj
Vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Za několik vteřin ji znovu zasuňte do zásuvky
00
indikační označení
Není vložena CD
Vložte CD
Poškozená/špinavá CD
Vyměňte/očistěte CD (viz údržba)
Laserová optika se opotila
Počkejte, až se vyjasní
CD-R (Zapisovatelné CD) je prázdné nebo není
uzavřené / je vloženo CD-RW (přepisovatelné
CD)
Používejte pouze uzavřená CD-R (zapiso-
vatelná CD) nebo vhodné CD Audio disky
CD přeskakuje skladby
Poškozená nebo špinavá CD
Vyměňte nebo očistěte CD
Je zapojena funkce shuffle nebo program
Vypněte funkci shuffle/program
Zvuková kvalita kazety je špatná
Špinavé hlavy, atd.
Očistěte součásti magnetofonu, viz údržba.
Používáte nevhodný typ kazety (METAL nebo
CHROME)
Záznam pořizujte vždy na kazetu typu
NORMAL (IEC I)
Nelze pořídit záznam
Jazýček(čky) kazety je (jsou) vylomený(y)
Otvor přelepte lepící páskou
Odstraňování závad
V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravny, zkontrolujte ho podle níže uve-
dených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se
Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto
případě totiž ztratíte nárok na záruku.
Sample