Philips AZ1220/00C user manual download (Page 5 of 7)

Languages: Czech
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 7
Programování skladeb
Do paměti lze uložit 20 skladeb v
libovolné pořadí. Kteroukoliv skladbu lze
do paměti uložit i několikrát.
1
V poloze stop se stiskem
PROG
aktivuje
programování.
Displej: objeví se
01
na znamení
začátku programu.
PROG
a
01
bliká.
(Viz
4
)
2
Stiskem
nebo
§
zvolte požadované
číslo vaší skladby.
3
Stiskem
PROG
uložte požadované číslo
skladby.
Na displeji
02
(postupně až do
20
),
které označuje další volný program.
4
Podle postupu z bodu
2
a
3
volte
a ukládejte do paměti další skladby.
5
Přejete-li si reprodukovat sestavený program,
stiskněte tlačítko
2;
.
Kontrola programu
Vrežimu stop, P
ř
ejete-li si zkontrolovat ses-
taven
ý
program, podržte tla
č
ítko PROG
stisknuté zhruba 2 vte
ř
iny.
Na displeji se budou postupn
ě
zobrazovat
po
ř
adová
č
ísla skladeb v programu.
Užitečné tipy:
Budete-li chtít uložit více než 20 stop, nedojde
k výběru žádné stopy a na displeji se budou
postupn
ě
zobrazovat po
ř
adová
č
ísla skladeb v
programu.
Stisknete-li tlačítko PROG a nezvolíte-li
p
ř
edtím skladbu, na displeji se zobrazí nápis
01
.
Vymazání programu
Program lze vymazat následujícím způsobem:
stiskněte tlačítko
9
(během přehrávání
dvakrát a v pozici stop jednou);
přepnete-li na zvukový zdroj
RADIO
nebo
TAPE
;
otevřete-li prostor pro CD;
Displej: Nápis
PROG
zmizí.
Výběr různých režimů
přehrávání
V průběhu přehrávání můžete vybírat režimy
přehrávání jedním nebo více stisknutími tlačít-
ka
REPEAT
a
SHUFFLE
.
(
bliká symbol
REPEAT
) –
nepřetržitá, opakovaná reprodukce aktuální
skladby. (Viz
5
)
REPEAT
nepřetržitá, opakovaná repro-
dukce celé CD
.
Při přehrávání můžete funkci
SHUFFLE
vyp-
nout nebo zapnout stisknutím tlačítka SHUF-
FLE.
Přejete-li si vrátit se k obvyklému způsobu
reprodukce, stiskněte několikrát tlačítko
REPEAT,
až označení opakování repro-
dukce REPEAT z displeje zmizí. (Viz
6
)
Zobraz
í se nápis
SHUFFLE
a přístroj
přehraje všechny skladby CD v náhodně
voleném po
ř
adí.
REPEAT
Přehrávač CD
Magnetofon/ Pořizování
záznamu
Přehrávka pásek
1
Volič zvukového zdroje
nastavte do
pozice
TAPE/OFF
.
2
Stiskem
9
/
otevřete kazetový prostor a
vložte kazetu. Zavřete přehrávač
3
Stisknutím tlačítka
1
zapojte reprodukci.
Chcete-li přehrávání pozastavit,
stiskněte tlačítko
;
.
Chcete-li přehrávání obnovit,
stiskněte znovu tlačítko
;
.
Chcete-li přehrávání zastavit,
stiskněte tlačítko
9
/
.
Užitečné tipy:
Na konci pásku se tlačítka automaticky
uvolní a přístroj se vypne, nezapojíte-li
však mezitím funkci
;
.
Převíjení směrem tam/zpět
1
Stiskněte tlačítko
5
nebo
6
a vyhledejte
požadovanou část.
2
Přejete-li si převíjení tam nebo zpďt
ukončit, stiskněte tlačítko
9
/
.
Všeobecné informace o pořizování
záznamu
Pořízení záznamu je povolené pouze
v případě, že neporušuje autorská nebo
jiná práva třetí strany.
Tento přístroj není vhodný na pořizování záz-
namu na kazety typu CHROME (IEC
II
)
nebo METAL (IEC
IV
). Záznam lze pořídit
pouze na kazetu typu NORMAL (IEC
I
),
která nemá vylomený jazýček.
Nastavení optimální záznamové úrovně
probíhá automaticky. Pozice regulátorů
VOLUME
a
DBB
neovlivňuje záznam.
Náhodnému vymazání záznamu se vyhnete
tak, že podržíte kazetu stranou, kterou si
přejete chránit směrem k sobě a vylomíte
jazýček na její levé straně. Na tuto stopu
nebude možné pořídit záznam. Přejete-li si
na tuto stopu znovu pořídit záznam,
přelepte otvor po vylomeném jazýčku lep-
ící páskou.
Synchronní zapojení záznamu z CD
1
Zvolte zvukový zdroj
CD
.
2
Vložte CD a přejete-li si, naprogramujte
skladby.
3
Stiskem
9
/
otevřete kazetový prostor a
vložte kazetu. Zavřete přehrávač
4
Stisknutím tlačítka
0
zapojte záznam.
Přehrávka programu CD začne automaticky
od začátku programu. Přehrávač CD
nemusíte zvlášt zapínat.
Pozastavení nahrávání
stiskněte znovu
;
.
Přejete-li si v záznamu pokračovat,
stiskněte znovu tlačítko
;
.
Přejete-li si záznam ukončit,
stiskněte tlačítko
9
/
.
Magnetofon
Sample
This manual is suitable for devices