Philips AZ1220/00C user manual download

For Devices:Philips AZ1220/00C
Languages:Czech
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 7
Základní funkce
Zapínání a vypínání a volba funkce
1
Zapněte posunutím
š
oupátka
source selec-
tor
na funkci:
CD
,
RADIO
nebo
TAPE/OFF
.
2
Přístroj je vypnutý, je-li spínač
source selec-
tor
slider v pozici
TAPE/OFF
a
ž
ádné z
tlačítek magnetofonu není stisknuté.
Nastavení síly a charakteru zvuku
Sílu a charakter zvuku nastavte regulá-
tory
VOLUME
a
DBB
(Dynamic
Bass Boost).
Výběr zdroje přehrávání
Ovládací prvek k nastavení zdroje přehrávání
nastavte na
CD
,
RADIO
nebo
TAPE/OFF
a vyberte zvukový zdroj nebo mezi jed-
notlivými zdroji přepněte.
Příjem vysílání
1
Volič zvukového zdroje
nastavte do
pozic
TUNER
.
2
Zvolte zvukov˘ zdroj
FM
,
MW
.
3
Otáčením knoflíku
TUNING
nalaďte
rozhlasovou stanici.
4
Přejete-li si radiopřijímač vypnout, nastavte volič
zvukového zdroje do pozice
TAPE/OFF
a
dbejte, aby žádné z ovládacích tlačítek mag-
netofonu nebylo stisknuté.
Užitečné tipy:
Zlepšení příjmu vysílání
Zvolíte-li pásmo
FM
, vysuňte teleskopickou
anténu. Anténu nakloňte a otáčejte jí.
Částečně ji zasuňte, je-li signál příliš silný.
V případě pásma
MW
není teleskopická
anténa potřebná, protože pro toto pásmo
má přístroj vlastní vestavěnou anténu.
Otáčením přístroje nastavte anténu do
správného směru.
Základní funkce
Radiopřijímač
Reprodukce CD
Na tomto přehrávači CD se mohou
přehrávat audiové disky (Audio Discs)
včetně těch, na které lze nahrávat (CD-
Recordables).
1
Volič zvukového zdroje
nastavte do
pozice
CD
.
Displej: bliká symbol
- -.
(Viz
2
)
2
Otevřte prostor pro CD tak, že zdvi-
hnete jeho okraj v místě, kde je nap-
sáno
LIFT TO OPEN
.
3
Vložte CD nebo CD-(R) etiketou směrem
nahoru, potom jemně přitiskněte víko a
zavřete prostor pro CD.
4
Stisknutím tlačítka
2;
zapojte reprodukci.
Displej:
2
a pořadové číslo aktuální
skladby
.
(Viz
3
)
Chcete-li přehrávání pozastavit,
stiskněte tlačítko
2;
.
Displej: bliká symbol
2
.
Chcete-li přehrávání obnovit,
stiskněte znovu tlačítko
2;
.
Chcete-li přehrávání zastavit,
stiskněte tlačítko
9
.
Užitečné tipy:
Reprodukce CD bude ukončena i v případě,
že:
otevřete prostor pro CD;
přepnete spínač na zvukový zdroj
RADIO
nebo
TAPE
;
CD dohraje do konce
.
Volba jiné skladby
Stiskněte jedenkrát nebo několikrát na přístroji
tlačítko
SEARCH
nebo
§
,
a
ž
se
pořadové číslo hledané
skladby zobrazí na
displeji.
Stisknutím tlačítka
2;
zapojte reprodukci.
Hledání melodie v rámci
jedné skladby
1
Během reprodukce podržte stisknuté
tlačítko
/
§
.
Rychlost reprodukce CD se zvýší, zvuk
se zeslabí.
2
Jakmile najdete hledanou melodii, uvolněte
tlačítko
/
§
.
Reprodukce pokračuje obvyklým
způsobem.
Užitečné tipy:
Hledáte-li v rámci poslední skladby a
dojdete-li na konec skladby, reprodukce
CD se ukončí.
Přehrávač CD
Sample