Philips AZ1220/00C user manual download

For Devices:Philips AZ1220/00C
Languages:Czech
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 7
Dodávané příslušenství
Síťový kabel
Horní a přední strana (Viz
1
)
1
TUNING
ladění rozhlasovýchstanic
2
Band selector: FM, MW
volba vlnové délky
3
Magnetofon:
;
přerušení záznamu nebo reprodukce
9
/
zastavení pásku
;
otevření prostoru pro kazety.
5
nebo
6
rychlé převíjení pásku
zpět/dopředu
1
zapojení reprodukce
0
zapojení záznamu
4
2;
-
zapojení nebo přerušení reprodukce
CD
.
5
SEARCH
∞ §
CD: postup na další
skladby nebo vyhledání melodie/skladby
směrem zpět nebo dopředu
6
9
ukončení reprodukce CD
;
– vymaže program
CD.
7
Dvířka prostoru kazety
8
SHUFFLE
p
ř
ehrávání stop disku CD ve
zdroji CD podle náhodného po
ř
adí.
9
PROG
naprogramování skladeb a
kontrola jejich pořadových čísel.
0
REPEAT
opakuje stopu/program/celé CD.
!
DBB (Dynamic Bass Boost)
zdůraznění basových tónů
.
@
VOLUME
nastavení síly zvuku
#
CD displej
– zobrazení funkcí přehrávače
CD
$
Volič zvukového zdroje
:
CD,
RADIO, TAPE/OFF
jako zvukový zdroj lze zvolit CD, v případě
radiopřijímače, nebo jako zvukový zdroj
magnetofon
spínač zapojení/vypnutí
%
LIFT TO OPEN
zavírání/otevírání
prostoru pro CD.
Zadní strana
^
Teleskopická anténa
- zlepšení příjmu
vysílaní FM
&
Headphone
-
3,5 mm p
ř
ípoj sluchátek.
*
Víko prostoru pro napájecí články
-
po jeho otevření lze vložit 6 kusů 1,5 V
monočlánků typu R14/UM2/C-cell
(
AC MAINS
-
přípoj síťového kabelu.
UPOZORNĚNÍ
Budete-li ovládací tlačítka používat
jinak než je uvedeno v tomto návodu
k použití, provedete-li jiná nastavení
nebo aplikujete-li jiné postupy než
jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte
se nebezpečí ozáření škodlivými
paprsky nebo může dojít k jiné
nepředvídané události.
Přístroj odpovídá předpisům
Evropského společenství o poruchách
v rádiové frekvenci.
Napájení
Přístroj napájejte pokud možno vždy ze sítě,
prodloužíte tím životnost napájecích článků.
Než vložíte napájecí články, přesvědčte se, zda
je síťový kabel odpojen od přístroje a zda
není zasunutý do zásuvky.
Napájecí články (nepatří k příslušenství)
1
Otevřte prostor pro napájecí články
a vložte do něj se správnou polaritou
podle označení „
+
“ a „
“ v prostoru šest
monočlánků typu
R-14
,
UM-2
nebo
C-
cells
(pokud možno alkalických).
2
Přesvědčte se, zda jsou monočlánky správně
vloženy a zavřete víko prostoru. Přístroj je
připraven na použití.
Napájecí články obsahují chemikálie,
proto je odhazujte pouze do nádob
na odpadky, které jsou pro tento účel
určené.
Nepoužíváte-li napájecí články správně, může
se stát, že elektrolyt vyteče, způsobí korozi v
prostoru pro napájecí články, nebo mohou
monočlánky i vybuchnout. Proto:
• Nikdy nepoužívejte různé druhy napájecích
článků: to je alkalické a karbonátové. Do
přístroje vkládejte vždy napájecí články ste-
jného typu.
Je-li nutné napájecí články vyměnit,
nepoužívejte současně nové a už použité
monočlánky.
• Nebudete-li přístroj delší dobu používat,
vyjměte napájecí články z přístroje.
Napájení ze sítě
1
Přesvědčte se, zda napětí v místní světelné
síti souhlasí s hodnotou uvedenou
na
štítku na spodní straně přístroje
.
Není-li tomu tak, obraťte se na prodejnu
nebo na servis.
2
Jeden konec síťového kabelu zasuňte do
vstupu AC MAINS a jeho druhý konec
do zásuvky.
3
Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě,
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Při silné bouři vytáhněte zástrčku ze zásu-
vky, chráníte tím přístroj.
Štítek s typovým číslem najdete na
spodní straně přístroje.
Užitečné tipy:
Nepoužíváte-li přístroj, vyhnete se zbytečnému
plýtvání energie jak při napájení ze sítě, tak
při napájení monočlánky, nastavíte-li volič
zvukového zdroje do pozice
TAPE/OFF
a
přesvědčíte se, zda žádné ovládací tlačítko
magnetofonu není stisknuté.
Česky
Ovládací tlačítka
Napájení
Sample