Nikon D200 user manual download (Page 99 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 221
89
Referenční informace—Intervalové snímání
Intervalové snímání
Fotoaparát D200 umožňuje automatické zhotovení snímků v předvolených intervalech.
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
Intvl
timer shooting
(
124) a stiskněte směrem doprava
multifunkční volič.
2
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo
dolů vyberte jednu z následujících možností spuštění:
Now
: Snímání začne po cca 3 s prodlevě
Start time
: Snímání začne v předvolenou dobu
3
Tisknutím multifunkčního voliče směrem doleva nebo
doprava vyberte požadovanou volbu a tisknutím
multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů
změňte nastavení časového spínače.
Volba
Popis
Start time
Zde zadejte čas zahájení intervalového snímání, použijete-li k jeho spuštění
volbu „
Start time
”. Tisknutím multifunkčního voliče směrem doleva nebo
doprava vyberte hodiny resp. minuty zahájení snímání a tisknutím voliče
směrem nahoru nebo dolů zadejte požadovanou hodnotu. Tato položka není
k dispozici při spuštění intervalového snímání pomocí volby „
Now
”.
Interval
Tato položka slouží k zadání intervalu mezi jednotlivými snímky. Tisknutím
multifunkčního voliče směrem doleva nebo doprava vyberte hodiny,
minuty nebo sekundy, a tisknutím voliče směrem nahoru nebo dolů zadejte
požadované hodnoty. Pozor, fotoaparát nebude schopen zhotovit snímky ve
specifikovaných intervalech, pokud jsou tyto intervaly kratší, než čas závěrky
resp. doba potřebná pro záznam snímků.
Select
Intvl * shots
Zde zadejte počet intervalů a počet snímků zhotovených v každém intervalu.
Tisknutím multifunkčního voliče směrem doleva nebo doprava vyberte počet
intervalů resp. počet snímků v intervalu, a tisknutím voliče směrem, nahoru
nebo dolů nastavte požadované hodnoty. Vpravo se zobrazí celkový počet
snímků, které budou zhotoveny.
Remaining
(intvl*shots)
Tato volba zobrazuje počet intervalů a celkový počet zbývajících snímků při
aktuálním nastavení. Tuto položku nelze editovat.
Start
Pro úpravu nastavení intervalového snímání bez spuštění časového spínače
vyberte
Off
(Vypnutý). Pro spuštění časového spínače vyberte
On
a stiskněte
tlačítko
. Expozice snímků je zahájena v předvolenou dobu a bude
pokračovat po stanovený počet intervalů.
Sample
This manual is suitable for devices