Nikon D200 user manual download (Page 97 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 221
87
Referenční informace—Prolínání snímků a vícenásobná expozice
6
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp.
dolů vyberte
Done
a stiskněte multifunkční volič
směrem doprava.
Na kontrolním panelu se zobrazí symbol
.
7
Určete výřez snímku, zaostřete a exponujte. V režimu
rychlého nebo pomalého sériového snímání (
26)
fotoaparát zaznamená všechny expozice v jedné sérii.
V režimu záznamu jednotlivých snímků je při každém
stisku tlačítka spouště provedena jedna expozice;
pokračujte ve fotografování až do provedení všech
expozic. Snímání skončí automaticky:
• po době nečinnosti 30 s mezi zhotovením jednotlivých expozic, resp. po uplynutí
30 s po vypnutí monitoru během přehrávání nebo práce s menu
• výběrem
volby
Reset
nebo
Cancel
v
menu
vícenásobné expozice a stiskem multifunkčního
voliče směrem doprava
• vypnutím fotoaparátu
• vybitím baterie
• mazáním snímků
Skončí-li snímání před zhotovením specifikovaného
počtu expozic, je vícenásobná expozice vytvořena z doposud zhotovených expozic.
Je-li aktivní volba
Auto Gain
, je expoziční podíl jednotlivých expozic upraven v
souladu s počtem skutečně provedených expozic. Pro ukončení snímání bez tvorby
vícenásobné expozice stiskněte tlačítko
a současně vypněte fotoaparát.
Symbol
bliká až do skončení snímání. Po dokončení
snímání je režim vícenásobné expozice ukončen a
symbol
se nadále nezobrazuje. Opakováním kroků
1–7 zhotovte další vícenásobné expozice.
Sample
This manual is suitable for devices