Nikon D200 user manual download (Page 96 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 221
86
Referenční informace—Prolínání snímků a vícenásobná expozice
Multiple Exposure (Vícenásobná expozice)
Pro vytvoření vícenásobné expozice:
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
Multiple
Exposure
(
124) a stiskněte směrem doprava
multifunkční volič.
2
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru
resp. dolů vyberte
Number of Shots
a stiskněte
multifunkční volič směrem doprava.
3
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp.
dolů zvolte počet expozic, které budou kombinovány v
jediném snímku. Stiskněte multifunkční volič směrem
doprava pro návrat do menu vícenásobné expozice.
4
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru resp.
dolů vyberte
Auto Gain
a stiskněte multifunkční volič
směrem doprava.
5
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru
resp. dolů vyberte jedno z následujících volitelných
nastavení a stiskněte multifunkční volič směrem
doprava.
Volba
Popis
On
(implicitně)
Expoziční podíl jednotlivých snímků je upraven
v závislosti na počtu aktuálně provedených
expozic (expoziční podíl [míra zvýraznění
každého snímku] je nastaven na / pro 2
expozice, / pro 3 expozice, atd.).
Off
(Vypnutý)
Expoziční podíl jednotlivých expozic není
žádným způsobem upravován.
Sample
This manual is suitable for devices