Nikon D200 user manual download (Page 95 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 221
85
Referenční informace—Prolínání snímků a vícenásobná expozice
5
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru
nebo dolů nastavte hodnotu expozičního podílu
snímku v rozmezí 0,1 až 2,0. Výchozí hodnota je 1,0;
volba hodnoty 0,5 snižuje vliv snímku na polovinu,
volba hodnoty 2,0 vliv snímku zdvojnásobuje. Efekt
nastavení expozičního podílu snímku je patrný v
náhledu.
6
Stiskem multifunkčního voliče směrem doleva nebo doprava vyberte
Image 2
.
Opakováním kroků 3–5 vyberte druhý snímek a nastavte jeho expoziční podíl.
7
Stiskem multifunkčního voliče směrem doleva nebo
doprava vyberte
Overlay
a stiskněte tlačítko
pro
zobrazení dialogu pro potvrzení (pro uložení nového
snímku bez zobrazení dialogu pro potvrzení: vyberte
Save
a stiskněte tlačítko
). Stiskněte tlačítko
pro
uložení nově vytvořeného snímku, nebo tlačítko
pro návrat ke zobrazení náhledu.
Výběr snímků pro prolínání
Prolínání je možné pouze u snímků ve formátu RAW, zhotovených fotoaparátem D200. Jiné typy snímků
se v seznamu náhledů nezobrazí. Skryté snímky se nezobrazují a nelze je vybírat.
Prolínání snímků
Nově vytvořený snímek je uložen při aktuálním nastavení kvality a velikosti obrazu; jméno souboru je
vytvořeno přičtením čísla „1“ k nejvyššímu číslu souboru v aktuálním adresáři. Hodnoty pro vyvážení bílé
barvy, doostření, barevný prostor, barevný režim a barevný odstín jsou zkopírovány ze snímku
Image 1
,
stejně tak jako datum záznamu, použité měření expozice, čas závěrky, clona, expoziční režim, korekce
expozice, ohnisková vzdálenost, orientace a další fotografické informace.
Sample
This manual is suitable for devices