Nikon D200 user manual download (Page 94 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 221
84
Referenční informace—Prolínání snímků a vícenásobná expozice
Prolínání snímků a vícenásobná expozice
Pro kombinaci více expozic v jediném snímku jsou k dispozici následující volby:
• Image overlay
(prolínání snímků): Dva existující snímky ve formátu RAW jsou zkombinovány
tak, aby vytvořily jediný snímek, který se uloží separátně od zdrojových snímků. Zdrojové
snímky musí být umístěny na stejné paměťové kartě.
• Multiple exposure
(vícenásobná expozice): Série dvou až deseti expozic je zaznamenána ve
formě jediného snímku. Jednotlivé expozice nejsou ukládány separátně.
Image Overlay (Prolínání snímků)
Prolínání snímků je možné pomocí položky
Image Overlay
v menu snímacího režimu.
1
Nově vytvořený snímek je uložen s aktuálním nastavením kvality a velikosti obrazu.
Před vytvořením kompozitního snímku tedy nastavte požadovanou kvalitu a velikost
obrazu (
28).
3
Stiskněte tlačítko
pro zobrazení snímků ve formátu
RAW na paměťové kartě. Tisknutím multifunkčního
voliče směrem doleva nebo doprava vybírejte snímky.
Pro zvětšení výřezu vybraného snímku stiskněte a
držte tlačítko
.
4
Stiskněte uprostřed multifunkční volič pro aktivaci
vybraného snímku a návrat ke zobrazení náhledu.
Vybraný snímek se zobrazí jako
Image 1
.
2
V menu snímacího režimu vyberte položku
Image
Overlay
(
124) a stiskněte směrem doprava
multifunkční volič.
Zobrazí se náhled s vybraným rámečkem pro první
snímek –
Image 1
.
Sample
This manual is suitable for devices