Nikon D200 user manual download (Page 82 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 221
72
Referenční informace—Expozice
Korekce expozice
Pro dosažení požadovaných výsledků v určitých typech kompozic může být nutná korekce
expozičních hodnot, nastavených fotoaparátem. Jako vodítko lze použít následující
informaci: kladná hodnota korekce je třeba v případě, kdy je hlavní objekt tmavší než
pozadí snímku; záporná hodnota korekce je třeba v případě, kdy je hlavní objekt světlejší
než pozadí snímku.
Normální expoziční hodnoty lze obnovit nastavením hodnoty korekce ±0, nebo provedením
dvoutlačítkového resetu (
97). Korekce expozice není zrušena vypnutím fotoaparátu.
b4—Exp Comp/Fine Tune (
154)
Pomocí této uživatelské funkce je možné nastavit krok korekce expozice na hodnotu / nebo 1 EV.
b5—Exposure Comp. (
155)
Je-li třeba, umožňuje tato funkce aktivovat nastavování korekce expozice bez nutnosti stisku tlačítka
.
1
Stiskněte
tlačítko
a
otáčením
hlavního
příkazového voliče za současné kontroly indikace
na kontrolním panelu resp. v hledáčku fotoaparátu
nastavte požadovanou hodnotu korekce (v hledáčku
jsou kladné hodnoty korekce indikovány symbolem
, záporné hodnoty symbolem
). Korekci expozice
lze nastavit v rozmezí –5 EV (podexpozice) až +5 EV
(přeexpozice), v krocích po / EV.
Při nastavení jiné hodnoty korekce, než ±0, začne
po uvolnění tlačítka
blikat číslice „0“ uprostřed
elektronické analogové expoziční indikace, a na
kontrolním panelu a v hledáčku fotoaparátu se zobrazí
symbol
. Aktuální hodnotu korekce expozice lze
zkontrolovat pomocí elektronické analogové expoziční
indikace resp. stiskem tlačítka
.
±0 EV (stisknuté tlačítko
)
–0,3 EV
+2,0 EV
2
Určete výřez snímku, zaostřete a exponujte.
Sample
This manual is suitable for devices