Nikon D200 user manual download (Page 73 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 221
63
Referenční informace—Expozice
P: Programová automatika
V tomto expozičním režimu fotoaparát automaticky nastavuje časy závěrky a hodnoty
clony podle vestavěné expoziční křivky (
195) pro dosažení optimální expozice ve většině
situací. Tento režim je doporučen pro momentky a další situace, kdy chcete ponechat
nastavení expozičních parametrů na fotoaparátu. Nastavené hodnoty lze ovlivňovat
pomocí flexibilního programu, korekce expozice (
72) a expozičního bracketingu (
73). Programová automatika je k dispozici pouze při použití objektivů s vestavěným CPU.
Pro fotografování s použitím programové automatiky:
Objektivy bez CPU
Při nasazení objektivu bez vestavěného CPU je automaticky aktivován expoziční režim
A
(časová
automatika). Indikace expozičního režimu na kontrolním panelu (
P
) začne blikat, a v hledáčku se zobrazí
symbol expozičního režimu
A
. Další informace viz „Časová automatika”
(
66).
Varovná expoziční indikace
Dojde-li k překročení měřicího rozsahu systému měření expozice, zobrazí se na kontrolním panelu a v
hledáčku fotoaparátu jedna z následujících indikací:
Indikace
Popis
Objekt je příliš jasný. Použijte volitelný neutrální šedý filtr (ND) anebo snižte nastavení citlivosti
(ekvivalent ISO;
33).
Objekt je příliš tmavý. Použijte blesk nebo zvyšte nastavení citlivosti (ekvivalent ISO;
33).
V expozičním režimu P můžete otáčením hlavního příkazového
voliče nastavovat různé kombinace časů závěrky a clon při
zachování stejné celkové expozice („flexibilní program”). Aktivní
flexibilní program je indikován zobrazením hvězdičky („*”) vedle
symbolu expozičního režimu na kontrolním panelu. Pro obnovení
původních hodnot času závěrky a clony otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud nezmizí
indikace flexibilního programu. Implicitní nastavení lze obnovit rovněž vypnutím fotoaparátu,
volbou jiného expozičního režimu, provedením dvoutlačítkového resetu (
97), nebo použitím
jiného nastavení v uživatelské funkci b3 (
EV Step
;
154).
Flexibilní program
2
Určete výřez snímku, zaostřete a exponujte.
1
Stiskněte tlačítko
a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, až se v hledáčku a na kontrolním panelu
zobrazí symbol
P
.
Sample
This manual is suitable for devices