Nikon D200 user manual download (Page 7 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 221
v
Symbol pro oddělený sběr odpadu platný v evropských zemích
Tento symbol znamená, že tento produkt se má odkládat odděleně.
Následující pokyny platí pro uživatele z evropských zemí.
• Tento produkt se má odkládat na místě sběru k tomuto účelu určeném. Neodhazujte
spolu s domácím odpadem.
• Více informací o způsobu zacházení s nebezpečným odpadem vám podá příslušná
místní instituce.
Upozornění ohledně zákazu kopírování a šíření
Berte na zřetel, že i držení materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo reprodukovány pomocí
skeneru, digitálního fotoaparátu či jiného zařízení, může být právně postižitelné.
• Položky, které je zakázáno kopírovat a šířit
Nekopírujte
ani
jinak
nereprodukujte
papírové peníze, mince nebo cenné papíry
resp. obligace, a to ani v případě, že jsou kopie
označeny nápisem „vzorek“.
Kopírování
resp.
reprodukce
papírových
peněz, mincí a cenných papírů, které jsou v
oběhu v cizích zemích, je zakázáno.
Pokud nebylo výslovně povoleno, je zakázáno
kopírování nepoužitých poštovních známek a
pohlednic.
Dále
je
zakázáno
kopírování
kolků
a
certifikovaných dokumentů.
• Upozornění týkající se některých druhů kopií a
reprodukcí
Vládním výnosem je zakázáno kopírování
a rozmnožování cenných papírů vydaných
soukromými společnostmi (akcie, směnky,
šeky,
dárkové
kupóny,
atd.),
dopravních
legitimací a jízdenek, s výjimkou minimálního
množství pracovních kopií pro vnitřní potřebu
firmy. Rovněž nekopírujte ani nerozmnožujte
pasy,
průkazy
státních
a
soukromých
organizací, občanské průkazy ani vstupenky
a stravenky.
• Postup v souladu s autorskými právy
Kopírování
a
reprodukce
autorských
děl
jako jsou knihy, hudební díla, obrazy, rytiny,
mapy, kresby, filmy a fotografie je zakázáno
v souladu s národními i mezinárodními
normami autorského práva. Nepoužívejte
tento výrobek k tvorbě ilegálních kopií ani
jinému porušování autorských práv.
Zacházení s paměťovými médii
Mějte na paměti, že smazáním nebo zformátováním paměťové karty nebo jiného paměťového
media se originální obrazová data zcela nevymažou. Smazané soubory lze někdy obnovit z
odloženého média pomocí komerčního software, což může vést ke zneužití osobních obrazových
dat. Za ochranu těchto dat odpovídá sám uživatel.
Než odložíte paměťové medium nebo než jej přenecháte jiné osobě, smažte všechna data
pomocí komerčního softwaru určeného k mazání dat, nebo zformátujte médium a poté jej zcela
zaplňte snímky, které neobsahují žádné soukromé informace (například snímky oblohy). Ujistěte
se, že byly nahrazeny také referenční snímky pro vyvážení bíle. Dejte pozor, aby nedošlo k úrazu
nebo poškození majetku při fyzické likvidaci paměťového média.
Sample
This manual is suitable for devices