Nikon D200 user manual download (Page 67 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 221
57
Referenční informace—Zaostřování
2
Zkontrolujte zobrazení indikace zaostření (
) v hledáčku.
Režim Single-servo AF
Zaostřená vzdálenost se zablokuje automaticky po
zobrazení indikace zaostření, a zůstává zablokována až
do uvolnění tlačítka spouště. Zaostřenou vzdálenost
zablokovat rovněž stiskem tlačítka
AE-L/AF-L
(viz níže).
Režim Continuous-servo AF
Pro současné zablokování zaostřené vzdálenosti a
expozičních parametrů stiskněte tlačítko
AE-L/AF-L
.
Zaostřená vzdálenost zůstává zablokována po dobu
stisku tlačítka
AE-L/AF-L
, a to i při eventuálním uvolnění
tlačítka spouště.
3
Utvořte konečnou kompozici snímku a exponujte.
V režimu Single-servo AF zůstává zaostření mezi jednotlivými snímky zablokováno po
dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny, což umožňuje zhotovení několika po
sobě jdoucích snímků se stejným zaostřením. Zaostření zůstane mezi jednotlivými snímky
zablokováno rovněž po dobu stisku tlačítka
AE-L/AF-L
.
Při aktivní blokaci zaostření neměňte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pokud se
objekt pohne, zaostřete znovu na novou vzdálenost.
c2—AE-L/AF-L (
156)
Tato uživatelská funkce určuje, jestli stisk tlačítka
AE-L/AF-L
blokuje zaostřenou vzdálenost i expozici
(implicitní nastavení), resp. pouze zaostřenou vzdálenost nebo pouze expozici.
Sample
This manual is suitable for devices