Nikon D200 user manual download (Page 66 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 221
56
Referenční informace—Zaostřování
5
Vyberte požadovanou volbu.
6
Aktivujte výběr.
Pro volbu velikosti zaostřovacích polí pomocí tlačítka FUNC. a pomocného příkazového
voliče:
1
V uživatelské funkci f4 (
FUNC. Button
;
170) vyberte
Focus Area Frame
.
2
Stiskněte
tlačítko
FUNC.
a
otáčejte
pomocným
příkazovým voličem. Velkoplošná zaostřovací pole
jsou aktivní, zobrazí-li se na kontrolním panelu nápis
WIDE
.
Blokace zaostření
Blokace zaostření se používá pro změnu kompozice snímku po zaostření – umožňuje
zaostřit na objekt, který v konečné kompozici nebude umístěn v zóně zaostřovacího pole.
Blokaci zaostření lze použít rovněž v případě, kdy fotoaparát není schopen zaostřit pomocí
autofokusu (
59).
V režimu Single-servo AF dojde k zablokování zaostření vzdálenosti automaticky po
zobrazení indikace zaostření (
) v hledáčku. V režimu Continuous-servo AF je třeba
zaostřenou vzdálenost zablokovat stiskem tlačítka
AE-L/AF-L
. Pro změnu kompozice snímku
za pomoci blokace zaostření:
1
Umístěte fotografovaný objekt v zóně vybraného
zaostřovacího pole a namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny pro aktivaci autofokusu.
Sample
This manual is suitable for devices