Nikon D200 user manual download (Page 64 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 221
54
Referenční informace—Zaostřování
Volba režimu činnosti zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích polí určují způsob výběru
a chování zaostřovacích polí při použití automatického
zaostřování. Pro nastavení režimu činnosti zaostřovacích
polí otáčejte voličem režimů činnosti zaostřovacích polí.
Aktuálně nastavený režim je indikován symbolem na
kontrolním panelu (viz níže).
Režim
Symbol
Popis
Single-area AF
Uživatel manuálně volí zaostřovací pole pomocí multifunkčního voliče;
fotoaparát zaostřuje pouze na objekt v zóně vybraného zaostřovacího pole.
Toto nastavení použijte u relativně statických scén, kde objekt setrvává v
oblasti vybraného zaostřovacího pole.
Dynamic-area
AF
Uživatel manuálně volí zaostřovací pole, fotoaparát však při zaostřování
využívá informace ze všech zaostřovacích polí. Opustí-li fotografovaný objekt
i jen krátkodobě zónu vybraného zaostřovacího pole, zaostřuje fotoaparát
na základě informací z okolních zaostřovacích polí (aktivní zaostřovací pole
indikované v hledáčku se nemění). Toto nastavení použijte v kombinaci s
režimem Continuous-servo AF pro sledování objektů s nepředvídatelným
pohybem resp. všech objektů, které je obtížné udržet v zóně vybraného
zaostřovacího pole. [Dynamický autofokus].
Group
dynamic- AF
Uživatel volí skupinu zaostřovacích polí (viz
ilustraci vpravo).
Fotoaparát zaostřuje na
střed vybrané skupiny zaostřovacích polí;
pokud fotografovaný objekt opustí i jen
krátkodobě zónu centrálního zaostřovacího
pole
dané
skupiny,
zaostří
fotoaparát
pomocí
ostatních
zaostřovacích
polí
stejné skupiny.
Toto nastavení použijte při
fotografování objektů s nepředvídatelným
pohybem, u kterých předem znáte jejich
umístění v celkové kompozici snímku.
Horní
Levá
Centrální
Pravá
Spodní
[Skupinový dynamický autofokus]. Pomocí uživatelské funkce a4 (
149)
lze měnit způsob seskupování zaostřovacích polí resp. aktivovat prioritu
zaostření nejbližšího objektu ve zvolené skupině zaostřovacích polí.
Dynamic-
area AF with
closest subject
priority
Fotoaparát automaticky vybírá zaostřovací pole obsahující nejbližší objekt.
Toto nastavení zabraňuje vzniku neostrých snímků při fotografování objektů
s nepředvídatelným pohybem. Zaostřovací pole nelze měnit manuálně;
aktivní zaostřovací pole se nezobrazuje v hledáčku ani na kontrolním panelu.
[Dynamický autofokus s prioritou zaostření nejbližšího objektu].
Manuální zaostřování
Při použití manuálního zaostřování je automaticky nastaven režim činnosti zaostřovacích polí Single-area AF.
Kontrolní panel
Zvolené zaostřovací pole resp. skupina zaostřovacích polí se na kontrolním panelu zobrazuje v režimech
činnosti zaostřovacích polí Single-area AF, Dynamic-area AF a Group dynamic-AF. Ilustrace ve sloupci
„Symbol” zobrazují indikaci při výběru centrálního zaostřovacího pole nebo skupiny zaostřovacích
polí. Indikace na kontrolním panelu nezobrazuje zaostřovací pole nastavená fotoaparátem v režimu
Dynamic-area AF with closest subject priority.
Sample
This manual is suitable for devices