Nikon D200 user manual download (Page 63 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 221
53
Referenční informace—Zaostřování
Volba zaostřovacího pole
Implicitně přístroj D200 nabízí jedenáct zaostřovacích polí, která společně pokrývají většinu
obrazového pole. Jednotlivá zaostřovací pole je možné volit manuálně – pro snadnou
tvorbu kompozic s hlavním objektem umístěným prakticky v libovolném místě snímku,
nebo automaticky – s jistotou správného zaostření nejbližšího objektu (bez ohledu na
jeho polohu v obrazovém poli; priorita zaostření nejbližšího objektu;
54).
Pro zaostření
nejbližšího objektu ve zvolené oblasti snímku lze použít režim Group dynamic-AF (
54).
Pro
výběr
zaostřovacího
pole
otočte
aretaci
volby
zaostřovacích polí do polohy „
”. Poté lze volit jednotlivá
zaostřovací pole pomocí multifunkčního voliče.
Výběr
centrálního
zaostřovacího
pole
(resp.
skupiny
zaostřovacích polí) lze provést kdykoli stiskem středu
multifunkčního voliče.
Po výběru zaostřovacího pole můžete znovu zaaretovat
volbu zaostřovacích polí otočením aretace do polohy „
L
(„blokováno”), aby nemohlo dojít ke změně zaostřovacího
pole při náhodném stisku multifunkčního voliče.
Volba zaostřovacího pole
Výběr zaostřovacího pole nelze provádět při vypnutém expozimetru, v režimu přehrávání snímků ani
během zobrazení menu.
a3—Focus Area Frame (
148)
V režimech činnosti zaostřovacích polí Single-area (
) a Dynamic-area AF (
) se při výběru volby
Wide Frame (7 Areas)
aktivuje sedm velkoplošných zaostřovacích polí namísto jedenácti standardních
(
55–56).
a7—AF Area Illumination (
151)
V závislosti na nastavení uživatelské funkce a7 (
AF Area Illumination
) se aktivní zaostřovací pole:
krátkodobě červeně zvýrazní pro zlepšení čitelnosti indikace (zaostřovací pole „Vari-Brite”), trvale červeně
zvýrazní, nezvýrazňuje.
a8—Focus Area (
151)
Tato uživatelská funkce umožňuje nastavit systém volby zaostřovacích polí tak, aby bylo možné přepínat
jednotlivá zaostřovací pole v nekonečné smyčce.
f1—Center Button > Shooting Mode (
168)
V závislosti na nastavení uživatelské funkce f1 (
Center Button
>
Shooting Mode
) slouží centrální stisk
multifunkčního voliče k zvýraznění (osvícení) aktivního zaostřovacího pole, resp. nemá žádný účinek.
Sample
This manual is suitable for devices