Nikon D200 user manual download (Page 53 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 221
43
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Bracketing vyvážení bílé barvy
Bracketing vyvážení bílé barvy zaznamená při každém spuštění závěrky několik snímků s
různým vyvážením bílé barvy (s výchozím aktuálně předvoleným vyvážením bílé barvy)
(
35). Pro kompletní dokončení bracketingu je nutná expozice pouze jediného snímku.
Bracketing vyvážení bílé barvy se doporučuje při fotografování pod smíšeným osvětlením
a při experimentování s různým nastavením vyvážení bílé barvy. Bracketing vyvážení
bílé barvy není k dispozici při použití volby
(
Choose Color Temp.
) nebo
(
White
Balance Preset
), a při nastavení kvality obrazu
NEF (RAW)
,
NEF+JPEG Fine
,
NEF+JPEG
Normal
, resp.
NEF+JPEG Basic
.
Pro aktivaci bracketingu vyvážení bílé barvy:
1
V uživatelské funkci e5 (
Auto BKT Set
;
166) vyberte
volbu
WB Bracketing
.
3
Stiskněte
tlačítko
a
otáčením
pomocného
příkazového voliče nastavte rozptyl vyvážení bílé
barvy (
197). Každý interval je zhruba ekvivalentní
hodnotě 10 Mired.
2
Stiskněte tlačítko
a otáčením hlavního příkazového
voliče nastavte počet snímků bracketingu (
197). Při
jiném než nulovém počtu snímků bracketingu se na
kontrolním panelu zobrazí symbol
a indikace
průběhu bracketingu.
Pokud počet snímků bracketingu překročí počet
zbývajících snímků, zobrazí se nápis
(
)
a indikace počtu zbývajících snímků začne blikat.
Expozice snímků bracketingu může začít po vložení
nové paměťové karty.
Sample
This manual is suitable for devices