Nikon D200 user manual download (Page 52 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 221
42
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Při použití volby
(
White Balance Preset
) je možné vybírat
jednotlivé paměti rovněž stiskem tlačítka
WB
a otáčením
pomocného příkazového voliče. Při stisku tlačítka
WB
se zobrazí
aktuálně vybraná paměť.
Tlačítko WB
Volby pro manuálně změřené hodnoty bílé barvy
Výběrem volby
White Balance Preset
v menu
White Balance
(Vyvážení bílé barvy)
(
35) se zobrazí menu pamětí vyvážení bílé barvy, zobrazené v kroku 1. Pro zobrazení
volitelných možností pro aktuálně vybranou paměť:
1
Vyberte požadovanou paměť.
*
2
Zobrazte volby pro vybranou paměť.
* Pro nastavení vyvážení bílé barvy na hodnotu ve vybrané paměti a návrat do snímacího režimu bez
dokončení kroku 2, stiskněte tlačítko
.
† Pro zobrazení volitelných možností pro další paměti vyberte požadovanou paměť (d-0–d-4) a stiskněte
směrem doprava multifunkční volič.
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte požadovanou volbu, a
aktivujte stiskem voliče směrem doprava.
Volba
Popis
Set
Nastaví vyvážení bílé barvy na hodnotu ve vybrané paměti a vrátí zobrazení do
snímacího režimu.
Edit Comment
Zobrazí dialogové okno pro editaci textu (
118). Zadejte textový komentář v délce
max. 36 znaků pro aktuální paměť a stiskněte tlačítko
pro návrat ke kroku 1.
Select Image
(pouze d-1–d-4)
Zobrazí snímky na paměťové kartě ve formě náhledů. Pomocí multifunkčního voliče
vybírejte snímky; stiskem tlačítka
zobrazíte vybraný snímek na celé obrazovce.
Centrálním stiskem multifunkčního voliče zkopírujete hodnotu vyvážení bílé barvy
(a případný komentář) pro vybraný snímek do aktuálně vybrané paměti a vrátíte se
zpět ke kroku 1. Lze vybírat pouze snímky zhotovené fotoaparátem D200.
Copy d-0
(pouze d-1–d-4)
Zkopíruje hodnotu bílé barvy (a případný komentář) z paměti d-0 do aktuálně
vybrané paměti a vrátí zobrazení zpět ke kroku 1.
Sample
This manual is suitable for devices