Nikon D200 user manual download (Page 50 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 221
40
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Změření hodnoty bílé barvy
Hodnotu bílé barvy lze určit změřením referenčního neutrálního šedého objektu. Nově
změřená hodnota bílé barvy je uložena do paměti d-0.
1
Pod osvětlení, které bude použito při expozici finálního snímku, umístěte neutrální
šedý nebo bílý objekt. Jako referenční objekt lze ve studiových podmínkách použít
standardní šedou kartu.
2
Stiskněte tlačítko
WB
a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, až se na kontrolním panelu zobrazí nápis
. Chcete-li naměřenou hodnotu bílé barvy ihned
použít ke změně vyvážení bílé barvy fotoaparátu,
vyberte stiskem tlačítka
WB
a otáčením pomocného
příkazového voliče paměť d-0. V ostatních případech
není třeba před měřením hodnoty bílé barvy vybírat
paměť d-0.
4
Referenční objekt umístěte do záběru tak, aby
vyplňoval plochu hledáčku, a stiskněte až na doraz
tlačítko spouště. Fotoaparát změří hodnotu bílé barvy,
uloží ji do paměti a použije ji vždy při výběru volby
„Preset“ v menu White Balance. Není zaznamenán
žádný snímek; měření hodnoty bílé barvy proběhne
přesně i v případě, kdy není zaostřeno.
Pro návrat bez měření nové hodnoty bílé barvy stiskněte tlačítko
WB
.
3
Krátce uvolněte tlačítko
WB
a poté je stiskněte a držte,
dokud nezačne nápis
blikat. Blikající nápis
se zobrazuje v místě počítadla snímků na kontrolním
panelu a v hledáčku fotoaparátu.
Sample
This manual is suitable for devices