Nikon D200 user manual download (Page 5 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 221
iii
• Při transportu chraňte kontakty baterií
dodávanou krytkou. Baterie nepřepravujte
ani neukládejte společně s kovovými
předměty, jako jsou řetízky na krk nebo
sponky do vlasů.
• Jsou-li baterie zcela vybité, mají tendenci
vytékat.
Abyste
zamezili
poškození
přístroje, neponechávejte vybitou baterii
v přístroji.
• Nepoužíváte-li baterii, nasaďte krytku
kontaktů a uložte baterii na chladném
místě.
• Bezprostředně
po
použití
resp.
při
dlouhodobé práci s přístrojem napájeným
baterií může dojít k ohřátí baterie. Před
vyjmutím baterie vypněte fotoaparát a
počkejte, až baterie vychladne.
• Zaznamenáte-li na baterii jakékoli změny,
jako je např. změna barvy či deformace,
ihned přestaňte baterii používat.
Používejte vymezené typy kabelů
Abyste
zajistili
dodržení
elektrických
parametrů
zapojení,
používejte
k
propojování
fotoaparátu
s
jinými
zařízeními pomocí vstupních a výstupních
konektorů výhradně kabely, dodávané
společností Nikon pro tento účel.
Vybavení uchovávejte mimo dosah dětí
Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít k poranění dítěte.
Disky CD-ROM
Disky CD-ROM, na kterých je distribuován
software a návody k obsluze, nepřehrávejte
na přehrávačích zvukových disků CD.
Přehrávání disků CD-ROM na přehrávači
zvukových
disků
CD
může
způsobit
poškození sluchu nebo přehrávače.
Při práci s bleskem dodržujte bezpečnostní
pravidla
• Nepracujte
s
bleskem,
dotýká-li
se
reflektoru blesku nějaká osoba či objekt.
Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít k popálení nebo požáru.
• Použití
blesku
v
blízkosti
očí
fotografovaného objektu může způsobit
dočasné
zhoršení
zraku.
Zvláštní
opatrnosti je třeba dbát při fotografování
dětí – blesk by měl být vzdálen minimálně
1 m od fotografovaného dítěte.
Při použití hledáčku
Nastavujete-li při pohledu do hledáčku
dioptrickou korekci, dejte pozor, abyste si
prstem náhodně neporanili oko.
Zabraňte kontaktu s tekutými krystaly
Dojde-li k poškození monitoru, dejte
pozor, abyste se neporanili střepy z
krycího skla a zabraňte styku pokožky, očí
nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.
Sample
This manual is suitable for devices