Nikon D200 user manual download (Page 48 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 221
38
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Zhotovení zkušebních snímků
Abyste zjistili, jestli vybraná barevná teplota odpovídá světelnému zdroji, zhotovte zkušební snímek.
Barevná teplota
Vnímání barevné teploty světla se mění s pozorovatelem a dalšími okolnostmi. Barevná teplota [teplota
chromatičnosti] je objektivní ekvivalent barvy světelného zdroje, vztažený k teplotě absolutně černého
tělesa (konvence) ohřátého na teplotu, při které vyzařuje světlo stejné vlnové délky. Zatímco světelné
zdroje s barevnou teplotou okolo 5000 – 5500 K se nám jeví jako bílé, světelné zdroje s nižší barevnou
teplotou – jako jsou například žárovky – vnímáme jako nažloutlé nebo načervenalé. Světelné zdroje s
vysokou barevnou teplotou vnímáme jako namodralé.
Přímý výběr barevné teploty
Pro přímý výběr barevné hodnoty z 31 předvolených hodnot v rozmezí 2500 až 10000 K
(v krocích zhruba po 10 Mired) použijte volbu
(
Choose Color Temp.
) – pozor,
požadovaných hodnot nelze dosáhnout při práci s bleskem a fluorescenčním osvětlením.
Barevnou teplotu lze vybrat pomocí menu White-balance, nebo pomocí tlačítka
WB
a
pomocného příkazového voliče.
Menu White Balance (Vyvážení bílé barvy)
Vyberete-li volbu
Choose Color Temp.
v menu White
Balance (
35), zobrazí se menu na obrázku vpravo.
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů
vyberte požadovanou volbu a stiskněte multifunkční volič
směrem doprava. Zobrazí se menu snímacího režimu.
Tlačítko
WB
Stiskněte tlačítko
WB
a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, až se zobrazí požadovaná hodnota.
Sample
This manual is suitable for devices