Nikon D200 user manual download (Page 41 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 221
31
Referenční informace—Kvalita a velikost obrazu
Menu RAW Compression
Menu RAW Compression obsahuje následující volitelná nastavení pro snímky ve formátu
NEF (RAW):
Volba
Popis
NEF (RAW)
(implicitně)
Snímky ve formátu NEF nejsou komprimovány.
Comp. NEF (RAW)
Snímky ve formátu NEF jsou komprimovány o cca 40–50 % při minimálním vlivu
na kvalitu obrazu. Současně se sníží doba, potřebná k záznamu snímků.
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
RAW
Compression
a
stiskněte
směrem
doprava
multifunkční volič.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte směrem
doprava
multifunkční
volič.
Zobrazí
se
menu
snímacího režimu. Použitá volba je aplikována na
všechny následně zhotovené snímky ve formátu NEF
(RAW).
Sample
This manual is suitable for devices