Nikon D200 user manual download (Page 4 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 221
ii
Pro Vaši bezpečnost
Abyste zabránili poškození Vašeho fotoaparátu Nikon a vyvarovali se případného vlastního
poranění či poranění jiných osob, pečlivě si před použitím tohoto přístroje prostudujte
následující bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny uložte tak, aby si je mohli přečíst všichni
případní uživatelé přístroje.
Možné následky, ke kterým by mohlo vést neuposlechnutí pokynů zde uvedených, jsou
označeny tímto symbolem:
Tento symbol znamená varování – informace takto označené je nutné si přečíst před použitím
výrobku Nikon, aby se zamezilo případnému poranění.
VAROVÁNÍ
Nedívejte se hledáčkem fotoaparátu přímo do
slunce
Pozorování slunce nebo jiného silného
světelného
zdroje
přes
hledáček
fotoaparátu může způsobit poškození
zraku.
V případě výskytu závady přístroj ihned vypněte
Zaznamenáte-li,
že
z
přístroje
nebo
síťového zdroje (volitelné příslušenství)
vychází
neobvyklý
zápach
či
kouř,
odpojte síťový zdroj a vyjměte z přístroje
baterii (dejte pozor, abyste se při tom
nepopálili). Pokračujete-li v používání
přístroje, riskujete poranění. Po vyjmutí
baterie odneste přístroj na přezkoušení
do autorizovaného servisu Nikon.
Nepoužívejte
přístroj
v
blízkosti
hořlavých
plynů
Elektrické
vybavení
nepoužívejte
v
blízkosti hořlavých plynů, jinak může dojít
k požáru nebo výbuchu.
Nezavěšujte fotoaparát na řemínku okolo krku
dětí či dospívající mládeže
Zavěšení fotoaparátu na řemínku okolo
krku může způsobit uškrcení.
Přístroj nerozebírejte
Dotykem těla a vnitřních částí fotoaparátu
může
dojít
k
poranění
elektrickým
proudem. V případě poruchy smí přístroj
opravovat pouze kvalifikovaný technik.
Dojde-li k otevření těla přístroje nárazem
nebo jinou nehodou, vyjměte baterii a/
nebo odpojte síťový zdroj od elektrické
sítě a nechte přístroj zkontrolovat v
autorizovaném
servisu
společnosti
Nikon.
Při manipulaci s bateriemi dodržujte příslušná
bezpečnostní pravidla
Baterie mohou při nesprávném zacházení
vytéct nebo explodovat. Při práci s
bateriemi určenými pro tento fotoaparát
dodržujte
následující
bezpečnostní
pravidla:
• Před
výměnou
baterie
se
nejprve
přesvědčete, jestli je přístroj vypnutý.
Používáte-li síťový zdroj, ujistěte se, že je
odpojený.
• Používejte výhradně baterie určené pro
tento fotoaparát. Nekombinujte staré a
nové baterie, ani baterie různých typů.
• Při
vkládání
baterie
do
přístroje
se
nepokoušejte vložit baterii horní stranou
dolů ani převráceně.
• Baterii nezkratujte ani nedemontujte.
• Baterii nevystavujte působení otevřeného
ohně ani nadměrným teplotám.
• Zabraňte
namočení
resp.
ponoření
baterie do vody.
Sample
This manual is suitable for devices