Nikon D200 user manual download (Page 35 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 221
25
Referenční informace—Práce s menu fotoaparátu
2
Vyberte symbol aktuálně zobrazeného menu.
1
Zobrazte menu.
3
Vyberte menu.
5
Vyberte položku menu.
4
Přesuňte kurzor na položky aktuálně
vybraného menu.
7
Vyberte požadovanou volbu.
6
Zobrazte volitelná nastavení.
• Položky menu, které se zobrazují šedě, nejsou
aktuálně dostupné.
• Při formátování paměťových karet a v dalších
případech, vyžadujících potvrzení uživatelem,
je možné aktivovat výběr pouze stiskem středu
multifunkčního voliče nebo stiskem tlačítka
.
Na monitoru se zobrazí příslušná zpráva.
8
Aktivujte výběr.
Opuštění menu
Pro opuštění menu a návrat do snímacího režimu namáčkněte tlačítko spouště do poloviny, nebo
stiskněte jednou tlačítko
pro výběr symbolu aktuálního menu a podruhé pro návrat do snímacího
režimu.
Pro modifikaci nastavení menu:
Sample
This manual is suitable for devices