Nikon D200 user manual download (Page 34 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 221
24
Referenční informace—Práce s menu fotoaparátu
Většinu volitelných nastavení ve snímacím a přehrávacím
režimu včetně základních nastavení fotoaparátu (Setup)
lze provádět pomocí menu. Pro zobrazení menu stiskněte
tlačítko
.
Práce s menu fotoaparátu
Menu
Popis
Menu přehrávacího
režimu
Slouží k úpravě volitelných nastavení pro přehrávání a práci se snímky
(
133).
Menu snímacího režimu
Slouží k úpravě volitelných nastavení pro snímání (
124).
Menu uživatelských funkcí
Slouží k uživatelskému přizpůsobení chování fotoaparátu (
143).
Menu SET UP
Slouží k formátování paměťových karet a základnímu nastavení
fotoaparátu (
115).
Menu naposled
prováděných nastavení
Zobrazí čtrnáct naposled měněných položek menu snímacího režimu
a menu uživatelských funkcí.
K navigaci v menu fotoaparátu slouží multifunkční volič.
Nápověda
Pro zobrazení nápovědy k položkám menu stiskněte tlačítko
. Zobrazí se popis k aktuálně vybrané
položce resp. menu. Pro posouvání zobrazení stiskněte tlačítko
a současně tiskněte multifunkční
volič směrem nahoru nebo dolů.
Blokování a mazání naposled měněných nastavení
Položku
Recent Settings
v menu SET UP (
119) je možné použít k vymazání všech položek
z menu naposled prováděných nastavení, resp. ji lze použít k zablokování aktuálního obsahu
menu naposled prováděných nastavení a vytvořit tak uživatelské menu, složené z položek menu
snímacího režimu a položek menu uživatelských funkcí.
Pohyb kurzoru nahoru
Zvýšení hodnoty
Zobrazení submenu
Aktivace
výběru
(výběr
je
možné
aktivovat rovněž stiskem tlačítka
nebo stiskem středu multifunkčního
voliče)
Pohyb kurzoru dolů
Snížení hodnoty
Aktivace výběru (stejné jako tlačítko
)
Návrat do předchozího menu
Zrušení
akce
(lze
provést
rovněž
pomocí tlačítka
)
K dispozici jsou menu snímacího
a
přehrávacího
režimu,
menu
uživatelských funkcí, a menu SET
UP (viz níže)
Aktuálně vybraná položka menu
je zvýrazněna
Aktuální nastavení každé položky
je indikováno symbolem
Zobrazí-li
se
symbol
"?”,
je
možné
stiskem
tlačítka
vyvolat kontextovou nápovědu k
aktuálně vybrané položce.
Je-li v aktuálním menu k dispozici
více položek, zobrazí se posuvný
ovladač
Zobrazí se naposled prováděná
nastavení
Sample
This manual is suitable for devices