Nikon D200 user manual download (Page 23 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 221
13
Úvod—První kroky
11
12
18
19
16
17
14
15
13
Práce s menu fotoaparátu
Menu pro volbu jazyka pro zobrazované informace (Language) se automaticky vybere pouze po prvním
zobrazení menu. Informace o standardní činnosti menu, viz
!
„Práce s menu fotoaparátu” (
24–25).
Vyberte volbu
Date
.
† Je-li v lokální časové zóně aktivní letní čas, vyberte položku
Daylight Saving Time
a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Stiskem multifunkčního voliče směrem dolů vyberte
On
a stiskněte
multifunkční volič směrem doprava. Čas se automaticky posune o hodinu vpřed.
Zobrazte menu DATE.
Tisknutím
multifunkčního
voliče
směrem
doleva nebo doprava vyberte požadovaný údaj,
tisknutím voliče směrem nahoru nebo dolů
nastavte požadovanou hodnotu.
Vraťte se zpět do menu WORLD TIME.
Vyberte položku
Date Format
.
Zobrazte volitelná nastavení.
Zvolte pořadí zobrazení data.
Vraťte se zpět do menu WORLD TIME.
Vraťte se zpět do menu SET UP.
Sample
This manual is suitable for devices