Nikon D200 user manual download (Page 20 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 221
10
Úvod—První kroky
1.1
Připojte síťový kabel k nabíječce a zapojte
nabíječku do elektrické sítě.
1.2
Vložte baterii do nabíječky. V průběhu nabíjení
baterie bliká kontrolka CHARGE. Nabití zcela
vybité baterie trvá cca dvě a čtvrt hodiny.
1.3
Nabíjení baterie je kompletní poté, co kontrolka
CHARGE
přestane
blikat.
Vyjměte
baterii
z
nabíječky a odpojte nabíječku od elektrické sítě.
Baterie a nabíječka
Čtěte a respektujte následující varování a upozornění na stranách ii–iii a 187–188 tohoto návodu,
společně s veškerými varováními a pokyny, poskytovanými výrobcem baterie.
Používejte výhradně
baterie EN-EL3e. Fotoaparát D200 není kompatibilní s bateriemi EN-EL3 a EN-EL3a, určenými pro přístroje
D100 a přístroje sérií D70 a D50, ani s držákem baterií CR2 MS-D70.
Baterii nepoužívejte při okolní teplotě pod 0 °C resp. nad 40 °C. Během nabíjení by se měla okolní teplota
pohybovat v rozmezí 5 – 35 °C. Pro dosažení nejvyšší výkonnosti nabíjejte baterii při teplotách okolo
20 °C a vyšších. Baterie se může během používání ohřát; před zahájením nabíjení vyčkejte ochlazení
baterie. Nebudete-li dbát těchto pokynů, může dojít k poškození baterie, snížení její výkonnosti, resp.
znemožnění správného nabíjení baterie.
Kapacita baterie klesá se snižující se teplotou. Tento jev se projevuje na indikaci stavu baterie – za nízkých
teplot se může i plně nabitá baterie jevit jako částečně vybitá. Při teplotách nižších než cca 5 °C může
indikace stavu baterie v položce
Battery info
dočasně zobrazovat nižší kapacitu baterie, než je aktuální.
Indikace se vrátí zpět do normálu po dosažení teploty 20 °C resp. vyšší.
Nabití a vložení baterie
Dodávaná baterie EN-EL3e není při dodání nabitá. Nabijte baterii níže popsaným způsobem
pomocí dodávané nabíječky.
1
Nabití baterie
Sample
This manual is suitable for devices