Nikon D200 user manual download (Page 199 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 199 of 221
189
Technické informace—Řešení možných problémů
Řešení možných problémů
Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, zkontrolujte před kontaktováním vašeho
dodavatele nebo autorizovaného servisu Nikon následující výčet běžných problémů. Podrobné
informace o jednotlivých položkách získáte na stránkách uvedených v pravém sloupci.
Problém
Řešení
Fotoaparát se dlouho zapíná.
Vymažte soubory nebo adresáře.
105,
133
Hledáček je neostrý.
• Upravte ostrost hledáčku.
• Použijte volitelné dioptrické korekční čočky.
16
181
Hledáček je tmavý.
Nabijte baterii nebo vložte nabitou baterii.
10
Indikace se bez varování vypne.
Nastavte delší dobu nečinnosti pro automatické
vypnutí monitoru resp. expozimetru.
157
Na kontrolním panelu se zobrazují
neobvyklé znaky.
Viz „Informace o elektronicky řízených fotoaparátech”,
níže.
Indikace na kontrolním panelu resp. v
hledáčku jsou pomalé a tmavé.
Indikace jsou ovlivňovány vysokými a nízkými
teplotami.
7
• Okolo aktivního zaostřovacího pole v
hledáčku jsou viditelné jemné linky
• Indikace v hledáčku zčervená
Jde o normální stav a nejedná se o závadu.
Menu přehrávacího režimu není
dostupné.
Vložte paměťovou kartu.
14
Položka menu není dostupná
Vložte paměťovou kartu. Položka
Battery Info
je k
dispozici pouze při použití baterií EN-EL3e.
14
123
Nelze změnit velikost obrazu.
Je nastavena kvalita obrazu
NEF (RAW)
.
28
Nelze provést expozici snímku.
• Clonový kroužek není zaaretován na hodnotě
nejvyššího clonového čísla.
• Paměťová karta je plná nebo není ve fotoaparátu.
• Probíhá nabíjení blesku.
• Není zaostřeno.
• Je nastaven expoziční režim
S
a zvolen čas závěrky
.
8
14
79
20
64,
68
Nelze vybírat zaostřovací pole.
• Odaretujte volič zaostřovacích polí.
• Je aktivní priorita zaostření nejbližšího objektu.
• Je zapnutý monitor: fotoaparát se nachází v
přehrávacím režimu.
• Je vypnutý expozimetr: namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
53
54
98
16
Poznámka k elektronicky řízeným fotoaparátům
V extrémně ojedinělých případech se mohou na kontrolním panelu fotoaparátu zobrazit neobvyklé znaky
a fotoaparát může přestat pracovat. Ve většině případů je tento jev způsoben silný externím výbojem
statické elektřiny. Dojde-li k takovéto situaci, vypněte fotoaparát, vyjměte a znovu vložte baterii (pozor,
baterie může být horká) a opět fotoaparát zapněte, nebo, používáte-li síťový zdroj (volitelné příslušenství),
odpojte a znovu připojte síťový zdroj a fotoaparát znovu zapněte. V případě že závada přetrvává i nadále,
kontaktujte vašeho dodavatele, nebo autorizovaný servis Nikon. Odpojení zdroje výše popsaným
způsobem může mít za následek ztrátu dat, aktuálně zaznamenávaných na paměťovou kartu v době
výskytu problému. Data zaznamenaná na paměťovou kartu před výskytem závady nebudou ovlivněna.
Sample
This manual is suitable for devices