Nikon D200 user manual download (Page 198 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 198 of 221
188
Technické informace—Péče o fotoaparát
Uchovávání přístroje
• Abyste zabránili působení mikroorganismů
a plísní, ukládejte přístroj na suchém, dobře
větraném místě. Nebudete-li přístroj delší
dobu používat, vyjměte baterii (abyste
zabránili poškození přístroje jejím případným
vytečením) a přístroj vložte do plastového
sáčku s hygroskopickou látkou. Nedávejte
do plastového sáčku fotoaparát umístěný v
pouzdře, jinak může dojít k narušení materiálu
pouzdra. Nezapomeňte, že hygroskopická látka
postupně ztrácí své schopnosti absorbovat
vlhkost, a v pravidelných intervalech provádějte
její výměnu.
• Fotoaparát neukládejte společně s přípravky
proti molům (naftalín nebo kafr), v blízkosti
zařízení produkujících silná magnetická pole,
nebo v místech vystavených působení vysokých
teplot – např. v blízkosti topného tělesa, resp. v
uzavřeném automobilu za horkého dne.
• Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů,
vyjměte minimálně jednou za měsíc fotoaparát
ze skladovacího místa. Přístroj zapněte a dříve
než jej opět uklidíte, proveďte několik expozic.
• Baterii uchovávejte na chladném, suchém místě.
Před uložením baterie nezapomeňte nasadit
krytku kontaktů.
Poznámky ohledně monitoru
• Monitor může obsahovat několik pixelů, které
trvale svítí, resp. nesvítí vůbec. To je běžné u
všech TFT LCD monitorů a neznamená to
závadu. Na zhotovené snímky tento jev nemá
žádný vliv.
• Obraz na monitoru může být na jasném světle
obtížně čitelný.
• Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak
může dojít k jeho poruše či poškození. Ulpělé
nečistoty odstraňte z monitoru ofukovacím
štětcem. Usazeniny lze odstranit otřením
měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží.
• Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor,
abyste se neporanili střepy z krycího skla, a
vyvarujte se styku pokožky, očí, nebo úst, s
tekutými krystaly.
• Při transportu resp. v případě uskladnění
fotoaparátu,
nasaďte
dodávanou
krytku
monitoru.
Před vyjímáním resp. odpojováním zdroje energie
fotoaparát vypněte
Je-li fotoaparát zapnutý resp. provádí záznam
nebo mazání snímků, neodpojujte síťový zdroj
ani
nevyjímejte
baterii. V
opačném
případě
může dojít ke ztrátě dat, poškození paměti, nebo
poškození
interních
obvodů
přístroje.
Abyste
zamezili náhodnému přerušení přívodu energie,
nepřenášejte fotoaparát při jeho napájení ze
síťového zdroje.
Baterie
• Nečistoty
na
kontaktech
baterií
mohou
znemožnit správnou činnost fotoaparátu.
• Při zapínání přístroje zkontrolujte indikaci
stavu baterie na kontrolním panelu, abyste
zjistili, jestli není nutná její výměna. Baterii je
třeba vyměnit v případě, když symbol stavu
baterie bliká.
• Před
fotografováním
důležité
události
si
připravte rezervní baterii EN-EL3e, a ujistěte
se, že je plně nabitá. V závislosti na vaší poloze
může být obtížné v krátké době sehnat novou
baterii.
• Za chladných dnů se kapacita baterií snižuje.
Před fotografováním v exteriéru za chladného
počasí se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
Rezervní baterii uchovávejte v teplé vnitřní
kapse a je-li třeba, baterie vyměňte. Jakmile
se baterie ohřeje, získá zpět část své původní
kapacity.
• Dlouhodobé
přebíjení
baterie
vede
k
postupnému snižování její kapacity.
• Dojde-li ke znečištění kontaktů baterie, otřete
je suchým kouskem látky dříve, než baterii
použijete.
• Po vyjmutí baterie z fotoaparátu nezapomeňte
nasadit krytku kontaktů.
• Použité baterie jsou hodnotným zdrojem
materiálů.
Zajistěte
tedy
jejich
správnou
recyklaci v souladu s místními zákony o
ochraně životního prostředí.
Sample
This manual is suitable for devices