Nikon D200 user manual download (Page 197 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 197 of 221
187
Technické informace—Péče o fotoaparát
Péče o fotoaparát a baterii: Upozornění
Chraňte přístroj před nárazy
Je-li
přístroj
vystaven
silnému
nárazu
nebo
vibracím, může se poškodit.
Přístroj udržujte v suchu
Fotoaparát není vodotěsný, a při ponoření do
vody nebo vystavením vysokému stupni vlhkosti
se může porouchat. Vytvoření koroze na vnitřních
mechanismech
přístroje
může
způsobit
jeho
neopravitelné poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teplot
Náhlé změny teploty, ke kterým dochází například
při
vcházení
(resp.
vycházení)
do
vytápěné
budovy za chladného dne, mohou způsobit vznik
kondenzace
uvnitř
přístroje.
Abyste
zabránili
vzniku kondenzace, umístěte přístroj před náhlou
změnou prostředí s různými teplotami do pouzdra
nebo plastového sáčku.
Přístroj držte mimo dosah silných magnetických polí
Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v blízkosti
zařízení, produkujících silné elektromagnetické
záření resp. magnetická pole. Silný statický náboj
nebo magnetické pole, vzniklé působením zařízení
jako jsou rádiové vysílače, mohou interferovat
s monitorem a hledáčkem, poškodit data na
paměťové kartě, nebo ovlivnit činnost vnitřních
obvodů přístroje.
Nemiřte objektivem delší dobu přímo do slunce
Nedopusťte, aby přímo do objektivu delší dobu
vnikalo přímé sluneční světlo resp. světlo jiného
silného světelného zdroje. Intenzívní světlo může
způsobit poškození obrazového snímače a vznik
závoje na snímcích.
Blooming
Na snímcích slunce nebo jiného světelného
zdroje se mohou zobrazit bílé proužky. Tento jev,
známý jako „blooming”, lze redukovat omezením
množství světla dopadajícího na obrazový snímač
– buďto použitím krátkého času závěrky a velkého
zaclonění, nebo použitím neutrálního šedého
filtru (ND).
Nedotýkejte se lamel závěrky
Lamely závěrky jsou extrémně tenké a snadno
se poškodí. Za žádných okolností nevyvíjejte na
lamely tlak, nedotýkejte se jich čisticími nástroji,
ani je nevystavujte proudu vzduchu z ofukovacího
balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek
poškrábání, deformaci, resp. natržení lamely.
Manipulujte opatrně se všemi pohyblivými částmi
přístroje
Nevyvíjejte nadměrnou sílu na krytku prostoru pro
baterii, krytku slotu pro paměťovou kartu, a krytku
konektorů. Tyto součásti jsou obzvláště náchylné
na poškození.
Čištění
• Čistíte-li tělo fotoaparátu, nejprve odstraňte
prach
a
nečistoty
pomocí
ofukovacího
balónku, a poté je otřete měkkým, suchým
hadříkem. Po fotografování na pláži nebo v
blízkosti mořského pobřeží, otřete z přístroje
měkkým hadříkem, lehce navlhčeným pitnou
vodou, jakékoli usazeniny soli nebo písku. Poté
přístroj pečlivě osušte. V ojedinělých případech
může
statická
elektřina
vyprodukovaná
působením štětečku nebo hadříku během
čištění, způsobit zesvětlení resp. ztmavnutí
LCD displejů. Nejedná se o závadu a indikace
se zakrátko opět vrátí do původního stavu.
• Při čištění objektivu a zrcadla berte na zřetel,
že jde o snadno poškoditelné prvky. Prach
a
nečistoty
odstraňte
opatrně
pomocí
ofukovacího balónku. Používáte-li stlačený
vzduch, držte nádobu pokud možno kolmo
(při náklonu nádoby může dojít k postříkání
povrchu zrcadla kapalinou). Vyskytne-li se na
objektivu otisk prstu nebo jiná skvrna, aplikujte
malé množství čisticí kapaliny na objektivy na
měkký hadřík a objektiv opatrně otřete.
• Informace ohledně čištění nízkoprůchodového
filtru viz „Čištění nízkoprůchodového filtru“
(
185).
Sample
This manual is suitable for devices