Nikon D200 user manual download (Page 196 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 196 of 221
186
Technické informace—Péče o fotoaparát
5
Veškerý prach a nečistoty z filtru odstraňte pomocí
ofukovacího balónku. Nepoužívejte ofukovací štětec
– jeho štětiny mohou poškodit filtr. Nečistoty, které
nelze odstranit pomocí balónku, může odstranit pouze
odborný personál společnosti Nikon. Za žádných
okolností se filtru nedotýkejte a neotírejte ho.
6
Vypněte fotoaparát. Zrcadlo se vrátí zpět do dolní polohy a závěrka se uzavře.
Nasaďte objektiv nebo krytku těla fotoaparátu a odpojte síťový zdroj.
4
Držte
fotoaparát
tak,
aby
světlo
dopadalo
na
nízkoprůchodový filtr, a zkontrolujte jestli se na filtru
nenachází prach resp. nečistoty. Není-li na filtru prach
ani nečistoty, pokračujte krokem 6.
Cizí objekt na nízkoprůchodovém filtru
Společnost Nikon věnovala maximální úsilí tomu, aby zabránila kontaktu cizích objektů s
nízkoprůchodovým filtrem v průběhu výroby a distribuce fotoaparátu. Přístroj D200 je však konstruován
pro použití s výměnnými objektivy – k vniknutí cizích objektů do přístroje tak může dojít při sejmutí resp.
výměně objektivu. Jakmile je uvnitř fotoaparátu, může cizí objekt přilnout k nízkoprůchodovému filtru
a za určitých podmínek se zobrazit na výsledných snímcích. Abyste zabránili vniknutí cizích objektů do
fotoaparátu, neměňte objektivy v prašném prostředí. Pro ochranu fotoaparátu bez nasazeného objektivu
použijte dodávanou krytku těla – před jejím nasazením z ní pečlivě odstraňte všechny ulpělé nečistoty,
které by eventuálně mohly vniknout do přístroje.
Dojde-li přesto k usazení nečistot na nízkoprůchodovém filtru, vyčistěte jej postupem, popsaným na
stranách 185–186 tohoto návodu, resp. odneste přístroj na vyčištění do autorizovaného servisu Nikon.
Snímky ovlivněné přítomností cizích objektů na nízkoprůchodovém filtru je možné retušovat pomocí
softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 (volitelné příslušenství), resp. pomocí funkce pro čištění obrazu v
softwaru jiného výrobce.
Údržba fotoaparátu a příslušenství
Fotoaparát D200 je precizní zařízení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Společnost Nikon doporučuje
nechat si přístroj minimálně jednou za dva roky zkontrolovat a jednou za tři až pět let (tyto služby jsou
zpoplatněny) provést servisní úkony v autorizovaném servisu Nikon. Častější kontroly přístroje jsou
vhodné zejména v případě jeho profesionálního využití. Veškeré příslušenství, pravidelně používané s
fotoaparátem, jako jsou objektivy a blesky, je třeba nechat zkontrolovat rovněž.
Sample
This manual is suitable for devices